فایض شجاعی دادستان دیوان محاسبات هفت حکم علیه احمدینژاد

Shargh - - ديپلماسي -

ممکن اســت در مــورد رئیسجمهور ســابق و احکامــی که علیه ایشــان صادر شــده توضیح بدهید؟ به تخلفات آقای احمدینژاد که منجر به ضرر به بیتالمال شده است رسیدگی شده، یعنی هم رأی صادر شده و هم رأی قطعی شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ایشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است... در بــاب جبرانــی ضررها هم رأی صــادر و قطعی شده است اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیانهایی کــه ناشــی از تصمیمات ایشــان بود، آنقــدر بزرگ اســت که زمینه اجــرای آن را نداریــم. خوب باید چه کنیم؟! ایشــان اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند... پرونده کلاســه 92/382 با موضوع محکومیــت رئیسجمهور وقت بــه جبران جمعا مبلغ 70هزار و ٤٦9میلیارد ریال. یعنی ایشان در یک مــورد به بیش از هفتهزارمیلیــارد تومان محکوم شــده. در این مــورد رأی صادر و قطعی شــده و به مجلس هم اعلام شــده اســت... ایــن رأی الان در مرحله اجراســت. آن را تقســیط کردهایم و هر ماه مبلغی را جبــران میکنیم... نه. حقوق ایشــان که اصلا در مقابل این ضررها عددی نیســت. دادستان اینجــا حــق تقســیط دارد. وقتی میبینــد که ضرر را نمیتواند جبــران کند تقســیط میکند و مهلت میدهد. چون میخواهیم بالاخره به نوعی وصول شــود... این نوع تقســیطها به این صورت است که هرچقدر بتوانیم از او میگیریم. مترصد این هســتیم که اگــر مالی به او اضافه شــود حتما کســر کنیم. بخشــی از این ضرر و زیان هم باید از خود شــرکت ملی نفــت و از منابع آنجــا جبران شــود. بنابراین بخشی را از محل منابع شــرکت ملی نفت تقسیط کردهایــم. علاوه بر اینها پرونــده 91/196 مربوط به عملکرد مالی سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن 1٥میلیارد تومان است که در این مورد هم ایشان محکوم شــده اســت. پرونده این مورد هم سال 91 تشکیل شــده که مربوط به عملکرد سال 89 ایشان میشود. پرونده کلاسه 92/1197 که معروف است و مربوط به 1٦میلیارد تومانی است که با دستور ایشان به حســاب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود ایشان اســت برداشت شده بود. ما این رقم را بهطور کامل وصول کردیم. چون به موقع از آن مطلع شــدیم و بلافاصله حســاب ایشــان را توقیف کردیم. دیگری پرونــده 87/817 مربوط به عملکرد شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی است... ایشان دســتور مستقیم داده است. مثلا گردش کار گرفتهاند و گفتهاند فلان کار را نمیتوانیــم انجام دهیم اما ایشــان نوشــته: «بســمه تعالی اقدام شود» در مورد پتروشیمی هم ٦00 میلیارد تومان تخلف قطعی داشــته است. این پرونده هم سال 87 تشکیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.