هركس از ای پ ناسخطساخینگفویه قوهق درب ره خضائلایهفاقناامنهنوگاریین نااحمندجژاادو محردف ها ح هیدم،یدپبقياییگ: يری میشود شــرق:

Shargh - - سياست -

ســخنگوی قــوه قضائيــه، روز گذشــته در صدوپانزدهمين نشست خبری خود در پاسخ به سؤال يکی از خبرنگاران درباره اظهارات حميد بقايی پس از آزادی از زندان و حرفهای مطرحشده از سوی او عليه قوه قضائيه و شــخص سخنگوی دستگاه قضا و اينکه او ماننــد زمان وزارت اطاعــات دروغ میگويد، گفت: «آنچه را که لازم اســت، درباره اين پرونده دادســتان تهران توضيح میدهد. اگر لازم باشــد، دادستان اقدام میکنــد و من فقط به دوســتان قضائــی خود توصيه دارم، زبــان نامهربان برخی افراد باعث نشــود از مرز عدالت خارج شويم. همواره توصيه کرديم و میکنيم که اگــر افرادی خــاف قانــون عمل کننــد، به ضرر خودشان اســت و طبيعتا تحت تعقيب قرار میگيرند و فرقــی نمیکند چه جريان يا فردی باشــد. دراينباره نيز دادســتان تهران با تشخيصی که خواهد داشت، در چارچوب قانون وارد میشود».

حجتالاسام محسنیاژهای، افزود: «مسائلی که از سوی اين فرد مطرح شده، صحيح نيست و هر مقداری که قانــون اجازه بدهد، از جمله دســتخط ايشــان، بهويژه موضوع انتقال از ســوئيت بــه بند عمومی، از سوی دادستان تهران اطاعرسانی میشود. انشاءالله پرونده هم رسيدگی شــود، مسائل مالی هم مشخص میشود».

او در پاســخ به اين ســؤال که در کنار اين مســائل شاهد انتشــار نامههای سرگشاده از ناحيه برخی افراد مانند وکيــل بقايــی و علیاکبر جوانفکــر بوديم، اين مســائل چطور تعقيب میشــود؟ گفــت: «هيچ بعيد نيســت افــرادی که متهم به فســاد مالی میشــوند، بخواهند با غوغاســالاری و احيانا فشار، مسير پرونده را تغيير دهند. قوه قضائيه انشاءالله بر اساس قانون، هر اقدامی را که لازم باشد، نه بيشتر، انجام میدهد. اينها تصور میکنند موقعيتی در جامعه دارند و میخواهند با برخی حرفها و کارها، تســت بزنند. کمااينکه مدتی قبل در انتخابات يک تســتی کردند؛ لذا نبايد خيلی به آنها بها داد».

محســنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات بقايی نسبت به خودش، عنوان کرد: «من اهل شکايت نيستم». ســخنگوی قوه قضائيه، درباره اينکه بهتازگی بقايی پس آنکه آزاد شــد، دوباره تحــت تعقيب قرار گرفت؛ قبلتــر از آن هم احمدینژاد نامهای نوشــته بود و شما در صدوچهارمين نشست خبری خود گفتيد بخشــی از اين نامه مورد پيگيری قرار میگيرد، گفت: «اين پيگيری انجام میشود. هرکس از اين طايفه يا غير از اين طايفه اقدامات خــاف قانون انجام دهد، مورد پيگيری قرار میگيرد .»

مســائلی که درباره پرونــده «بنیتا» مطرح شــده، صحت ندارد

سخنگوی دســتگاه قضا، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينکه گفته میشــود ربايندگان کودک هشــتماهه )بنيتــا( بــا فيــش حقوقی آزاد شــده بودنــد، گفت: «مســائلی که دربــاره پرونــده متهمان مطرح شــده اســت، صحت ندارد. گفته شــده بود يکی از متهمان 130 ســابقه ســرقت دارد و با يک کفالت آزاد شده و زمان آزادی اين جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنين گفته شــد با يک فيش حقوقی آزاد شده که خاف اســت و مطلقا صحت ندارد. آقای اسماعيلی، رئيس کل دادگستری اســتان تهران، گزارش داده 130 فقره سرقت اين متهم صحت ندارد. يک پرونده سرقت داشــته که دستگير شــده اســت. در اثنای تحقيقات، مشخص شــده 12 فقره ســرقت داخل ماشين انجام داده و 14 ماه بازداشــت بوده است. بيش از اين مقدار، بازپرس يا دادســرا نمیتواند متهم را نگه دارد. بعد از 14 ماه بازداشــت با قرار وثيقه 160ميليونتومانی آزاد شــده اســت؛ بنابراين با قرار کفالت آزاد نشده و 130 فقره سرقت هم نداشته است و در تحقيقات مشخص شــده 12 فقره سرقت داخل ماشــين داشته است که در اين ارتباط نيــز مجموعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم شــده است که البته طبق قانون آيين دادرسی جديد اگر کســی دارای محکوميت مختلف باشــد، به اشــد آن محکوم و حکمش اجرا میشــود و سه سال از ايــن 55 ماه قابل اجرا بوده اســت». او درباره متهم دوم ايــن پرونده نيز افزود: «نفــر دوم هم با چهار گرم شيشه دستگير شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکوميت پايان نيافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به دو سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شاق محکوم شده و ارديبهشت 95 محکوميتش تمام شده و پس از پايان محکوميت از زندان آزاد شده است».

محســنیاژهای درباره اينکه آيا قتل بنيتا شبهعمد اســت يا عمــد، گفــت: «در اينکه چه چيــزی ثابت میشود، قاضی و بازپرس بايد اظهارنظر کنند. درباره تفاضــل ديه نيز ماده 428 قانون مجازات اســامی، تعيين تکليف کرده اســت. در اين مــاده آمده که در مــواردی که جنايت نظم و امنيــت عمومی را برهم بزند يا احساسات عمومی را جريحهدار کند، مثل اين مورد يا برخی موارد مشابه مثل قتل آتنا و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان، تمکن تفاضل ديه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه، مقدار مذکور از محل بيتالمال پرداخت میشود».

وزیر دادگستری با تعامل معرفی و معین میشود

او در پاســخ به ســؤال خبرنگار روزنامه «شــرق» دربــاره تعيين وزير جديد دادگســتری و اينکه تعاملی دراينبــاره با دســتگاه قضائی صورت گرفته اســت يا خير؟ عنوان کرد: «گزينههايی مطرح بوده و هست؛ اما هنوز قطعی نشده است. افرادی تا الان مطرح شدهاند و اين فــرد طبيعتا بهزودی به صورت رســمی مطرح میشــود. البته تعاماتــی وجود دارد و دربــاره افراد مطرحشــده صحبت میشــود و معمولا نيز با تعامل، وزير دادگستری معرفی و معين میشود.»

پرونده حسین فریدون در مرحله تحقیقات است

ســخنگوی دســتگاه قضا درباره آخرين وضعيت پرونده حســين فريدون گفت: «پرونده مسير خودش را طی میکند و مانند ساير پروندهها در مرحله تحقيقات اســت. تحقيقات به صدور قرار رسيد. زمانی میتوان قــرار صادر کرد که توجــه اتهام با قرائن و شــواهد و دلايل وجود داشته باشد. به اين مرحله که رسيد، قرار صادر شــد. قرار را که تأمين کردند، از زندان آزاد شد و رســيدگی ادامه دارد و پرونده مفتوح اســت و پس از تکميل، درنهايت بازپرس اظهارنظر میکند.»

آمریکا ایرانیانی را که زندانی کرده است، آزاد کند

او دربــاره اقدام قــوه قضائيه در مقابل بازداشــت ايرانيــان در آمريکا، گفت: «قوه قضائيه قوه مســتقلی اســت و بههيچوجه به آمريکا و امثــال آمريکا اجازه دخالــت نمیدهد و طبق قانون، فــرد ايرانی محاکمه میشــود و اگر فــرد غيرايرانــی هم در قلمــرو ايران مرتکب جرم شود، رسيدگی میشود. در ارتباط با افراد دوتابعيتی، مــا دوتابعيتی را قبــول نداريم، ثانيا طبق قانون محاکمه میشــوند. متأسفانه بسياری از ايرانيان تحت فشــار ظالمانه آمريکا هســتند کــه میخواهيم آنهــا را آزاد کننــد و ثانيا طبق قانون برخورد شــود و زور نگوينــد و چون دستشــان به جمهوری اســامی نمیرســد، به اتباع ايرانی ظلم نکنند. مطمئن باشــند جمهوری اســامی با زبان تهديد بههيچوجه تســليم آمريکا و امثال آن نمیشود.»

او درباره اينکه ايالات متحده آمريکا از کشور عمان بــرای آزادی اتباع خود درخواســت ميانجيگری کرده اســت، عنوان کرد: «چيزی به قــوه قضائيه منعکس نشــده اســت و قوه قضائيه هم درباره اين موضوعات مســتقا وارد نمیشــود. پرونده قضائی است، برخی محکوم شدند و در حال طی محکوميت هستند و يک مورد نيز هنوز پرونده اصا به دادگاه نرفته است.»

پرونده مداحان در دادگاه روحانیت مطرح است

محســنیاژهای درباره صحت دستگيری دو مداح معروف کشــور و اينکه چند روز بعــد اين افراد در يک مراسم ختم ديده شدهاند، گفت: «پرونده در دادسرای ويــژه روحانيــت مطرح اســت و اطاعی نــدارم؛ اما میدانــم چند نفر دســتگير شــدهاند. میدانم دو نفر بازداشت شده بودند و يک نفر نيز با قرار آزاد شده بود. از جزئيات هيچ خبری ندارم؛ چون پرونده در دادسرای ويژه روحانيت مطرح است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.