بازی 2 بمبا دوفکگناآمنریکهاببرفرر ازفکرر هاشمزا لیپر کردند شوابزهجزیره

Shargh - - جهان -

روز گذشته سیاست خارجی آمریکا متأثر از دو اتفــاق بود؛ پرواز دو بمبافکــن آمریکایی بر فراز شبهجزیره کره و همچنین انتقاد تند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریــکا از چین. مــورد اول را باید پاسخی به آزمایشهای موشــکهای قارهپیمای پیونگیانگ در روزها و هفتههای اخیر دانست. در آخرین مورد، روز جمعه کره شــمالی از آزمایش موفقیتآمیز یک موشک بالســتیک قارهپیما خبر داد کــه توانایی هدفقراردادن شــهرهای اصلی آمریکا را دارد. به نظر حالا دیگر رؤیای کره شمالی بــرای هدفقــراردادن خاک آمریکا بــه واقعیت بدل شــده اســت؛ رؤیایی که با توجــه به اوضاع آشــفته جهان و افزایش تنشها میان قدرتهای منطقــهای و بینالمللی از جملــه ایالات متحده، روســیه و چین، میتواند آتــش یک جنگ جهانی دیگر و از نوع هســتهایاش را شــعلهور کند. در مــورد دوم نیز ترامپ عملا شمشــیر را از رو برای چینیها بســت که بــه نظر از این اقــدام اهدافی دوگانه را دنبال میکند.

طبــق بیانیه مشــترک ایــالات متحــده و کره جنوبی، بمبافکنها از پایگاههای هوایی در گوام بلند شده و در ادامه جتهای جنگنده کره جنوبی و ژاپنی به آنها پیوســتند. در همین رابطه، ترنس اَشاگانسی، فرمانده کل نیروی هوایی در اقیانوس آرام، با اشاره به اینکه کره شمالی همچنان تهدید اصلی برای ثبات منطقه محســوب میشــود، از آمادگی نیروهای تحت فرمان خود، پاســخگویی ســریع، قاطع و ویرانگر در صورت نیــاز خبر داد. این مقام ارشد نظامی آمریکایی در حالی صراحتا بحــث حمله نظامی علیــه پیونگیانگ را مطرح کرده اســت کــه رکس تیلرســون، وزیــر خارجه آمریکا، پیشتر خواهان حلوفصل مســالمتآمیز تنش با کره شمالی شده بود؛ امری که به نظر می رسد چین میتواند نقش مؤثری در آن ایفا کند.

چین؛ از تمجید تا تهدید

چین در سالهای اخیر به یک پای ثابت مناقشه آمریکا و کره شــمالی بدل شده است. کشوری که طــرف آمریکایــی در کنار روســیه، از آن بهعنوان حامی برنامه موشــکی پیونگیانگ یــاد میکند. هرچند پکن این اتهــام را قویا تکذیب میکند، اما روز گذشــته دونالد ترامپ در پیــام توییتری خود صراحتــا از عملکرد چیــن دربــاره کنترلنکردن برنامه موشکی کرهشمالی ابراز نارضایتی کرد. او همچنین انگشت اتهام را بهسوی رؤسای جمهور پیشــین آمریکا گرفت که اجــازه دادهاند چین در تجارت با آمریکا میلیاردها دلار سود به جیب بزند. ترامــپ در حالی لحنی تند نســبت به پکن اتخاذ کرده است که مدتی پیش در حاشیه نشست گروه 20 از شــیجینپینگ، رئیسجمهــور این کشــور، بهعنوان «رهبری بزرگ» یاد کرده بود.

پیشتر نیز رکس تیلرسون درباره پیشبرد برنامه موشــکی کرهشمالی، انگشــت اتهام را به سمت روســیه و چیــن گرفته بود. با توجه بــه اینکه ۹0 درصد تجارت کره شمالی با چین انجام میشود، این ادعا چندان هم بیراه نیســت؛ بااینحال روز شنبه چین با محکومکردن آزمایشهای اخیر کره شــمالی به برنامه موشــکی پیونگیانگ واکنش نشان داد.

واکنشــی که از نظر واشــنگتن کافــی نبوده و بههمیندلیــل ترامپ در توییتــش اینطور عنوان کرد: «آنها هیچ کاری برای ما درباره کره شــمالی نمیکننــد... فقط حــرف میزنند». البتــه بنا به گفته تحلیلگران، برای پکن، ســقوط رژیم کنونی کره شــمالی تهدید استراتژیک مهمتری محسوب میشــود، آنهم در شــرایطی که انتظار نمیرود ترامــپ بــه ایــن زودی بخواهــد وارد یک جنگ ویرانکننــده با کره شــمالی شــود، زیــرا هرگونه جنگ با کره شــمالی هزینه ســنگینی روی دست ایالات متحده خواهد گذاشــت. در واقع ســقوط رژیــم کیمجونگاون عــلاوه بر آنکــه چین را در معرض بحران مهاجران کره شمالی قرار میدهد، میتواند حضــور نظامی آمریــکا در مرزهای این کشور با کره شمالی را بهدنبال داشته باشد.

بهرهبرداری دوگانه ترامپ از کره شمالی

شــاید در نــگاه اول پیــام توییتــری ترامپ و پرواز جنگندههــای آمریکایی بر فراز شــبهجزیره کره، بهمعنای هشــداری جدی بــه پیونگیانگ و همزمان پکن باشد، اما با نگاهی دقیقتر، میتوان انگیزههای دیگری را نیز در این پیام یافت. در واقع ترامپ که نگاهی تجاری و اقتصادی به سیاســت خارجی و روابط بینالملــل دارد، از تمرکز مجدد بر کره شــمالی و چین دو هــدف را دنبال میکند: نخســت اینکه بر شکســت طــرح درمانی خود ســرپوش بگذارد و افکار عمومــی در آمریکا را از ایــن ناکامی منحــرف کند. بهعنــوان هدف دوم، ترامپ میخواهد برنامه موشــکی کره شمالی را به اهرم فشــاری برای امتیازگیــری تجاری از پکن بدل کند. امری که بهخوبی در توییتهای ترامپ نیز مشــخص است و نطقهای انتخاباتی او نیز بر آن مهر تأیید میزند؛ یعنــی همان نطقهایی که ترامــپ در آنها، چین را دشــمن اقتصادی آمریکا میخوانــد. حال با توجــه به صحبتهــای روز گذشــته شــیجینپینگ، به نظر چیــن به چیزی فراتر از یک دشــمن اقتصادی بــرای آمریکا بدل خواهد شــد. روز گذشته، شــیجینپینگ در حین ساندیدن از یک رژه نظامی با بیان این مطلب که جهان درحالحاضر جای امنی نیســت، خواستار سرعتبخشــیدن به روند مدرنشــدن ارتش این کشــور شــد. با این اوصاف، به نظر میرسد چین درباره برنامه موشکی کره شمالی تمایل چندانی به همراهــی با واشــنگتن ندارد؛ مســئلهای که میتواند بیشازپیش بر بحران منطقه دامن بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.