چگونه تاریخچهی کمونیسم را برای بیماران روانی توضیح دهیم؟ ماتئی ویسنییک ترجمه مليحه بهارلو نشر کتاب فانوس

Shargh - - ادبيا -

نمودهای آن اســت ســخن میگوید و آنگاه دربــاره ادعای هــواداران این نوع گفتمانها درباره در دستداشــتن کلید خوشــبختی مینویســد: «وقتی ایدئولوگهای این جهان ادعا میکنند که کلید خوشبختی را در دست دارند، در حقیقت دارند با مردم مانند بیماران روانی رفتار میکنند .» وقایع نمایشنامه «چگونه تاریخچهی کمونیسم را برای بیمــاران روانی توضیــح دهیم؟» در بیمارســتانِ مرکزی اختــلالات روانیِ مسکو در ســال 1953، چند هفته قبل از مرگِ اســتالین، اتفاق میافتد. خود اســتالین هم یکی از شــخصیتهای این نمایشــنامه است. در بخشی از این نمایشــنامه، رئیس بیمارســتان روانی نویســندهای به نام یوری پتروفسکی را به کارمندان موسسه معرفی میکند و میگوید او از طرف انجمن نویسندگان فرستاده شــده تا داستانهایی بنویسد و از طریق این داســتانها تاریخچهی کمونیســم را بــرای بیمــاران روانــی توضیــح دهــد. او خطاب بــه یوری پتروفسکی میگوید : «تو باید داستانایی بنویســی کــه تاریخچهی کمونیســم رو بــرای بیمــارای روانی مــا توضیح بده. به همین دلیلــه که اینجایی. به همین دلیله که انجمن نویسندگان تو رو به اینجا فرســتاده. ما معتقدیم که بیمارای روانی حــق دارن و موظفان که از تاریخچهی کمونیســم و انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر مطلع باشن. تنها مانعی که باید از ســر راه برداشته بشــه اینه کــه چهطــور تاریخچهی کمونیسم و انقلاب بزرگ اکتبر رو برای کسانیکه قدرت درکشون رو از دست دادهن معنادار کنیم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.