کمونیسم در بیمارستان روانی

Shargh - - ادبيا -

«چگونــه تاریخچــهی کمونیســم را بــرای بیمــاران روانــی توضیــح دهیم؟» نمایشــنامهای است از ماتئی ویسنییک، نمایشنامهنویس فرانسوی رومانیاییتبــار، که بــا ترجمه ملیحه بهارلو در نشــر کتاب فانوس منتشــر شده است. از ویســنییک پیش از این نیز آثاری به فارســی ترجمه شده که ازجمله آنهــا میتوان به «داســتان خرسهــای پانــدا بــه روایــت یــک ساکسیفونیســت که دوســتدختری در نیویورک دارد» بــه ترجمه تینوش نظمجو اشاره کرد . «چگونه تاریخچهی کمونیســم را بــرای بیمــاران روانــی توضیح دهیم؟» چنانکه در یادداشت ویسنییک در آغاز این نمایشنامه آمده است، نمایشنامهای است با رویکردی انتقادی بــه رژیمهای کمونیســتی و کشــتارها و جنایتهایــی کــه در این رژیمهــا، ازجمله در شــوروی دوران زمامداری اســتالین، صــورت گرفت. ویسنییک در یادداشت آغاز نمایشنامه با اشــاره بــه محاکمــات نازیها در دادگاه نورنبــرگ و اینکه به دنبال این محاکمات «با هزاران کارِ نظری، کتاب، فیلــم و برنامهی تلویزیونی، نازیســم بهعنوانِ نمونه و سرمشق بازخواست و محکوم شــد.» و اشــاره بــه اینکه «فهرست قاتلهای نازی کامل است». این پرســش را مطرح میکند که «این موضوع چــه زمانی در مورد قاتلهای کمونیســت صدق خواهد کــرد؟» او مینویسد : «محاکمهی کمونیسم هنوز شــروع نشده اســت و مدافعان جناح چپ هنوز با صدای بلند اعلام نکردهاند که اشــتباه کردهاند .» ویسنییک آنگاه به اســتدلال مدافعان کمونیســم در دفاع از آن حمله میکند؛ یعنی به این اســتدلال که «خودِ نظریــه به خودی خود درست بود؛ اما اشتباه اجرا شد». او در بخشــی دیگر از این یادداشت از نادیده گرفتهشدن اختلافهای جزئی در طبیعــت انســان» در گفتمانهای ایدئولوژیــک کــه کمونیســم یکی از

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.