پيام حيدرقزویني

Shargh - - ادبيا -

آتشســوزیها ی وَجــدی مُعَوَد و ســتایش تئاتر آلن « » « » بدیــو تازهترین ترجمههــای محمدرضا خاکی هســتند که بهترتیب توسط نشر روزبهان و حکمت سینا منتشر شدهاند. آتشسوزیها بخشــی از یک چهارگانه نمایشی است که « » البته هریک از نمایشنامههای این چهارگانه میتوانند بهعنوان اثری مستقل خوانده یا اجرا شــوند. وجدی معود، نویسنده فرانســویزبان لبنانیتباری اســت که امروز هم بهعنوان نویســنده و هم بهعنوان کارگردان جایگاه مهمی در ادبیات نمایشی و تئاتر فرانسه دارد. آتشسوزیها نمایشنامهای « » رئالیستی است که بهلحاظ ویژگیهای فرمی و شیوه روایت تفاوتهای زیادی با آثار رئالیستی، در معنای مرسومش، دارد و تجربهای تازه در این عرصه بهشــمار میرود. معود در این نمایشنامه نشان داده که هم بر سنتهای نمایشنامهنویسی و تاریخ تئاتر مســلط است و هم بهخوبی جریانهای مدرن ادبیات نمایشی را میشناسد. ترجمه دیگر محمدرضا خاکی، ســتایش تئاتر ، درواقع حاصل گفتوگویی است که آلن « » بدیو و نیکولا ترونگ در یکی از جشــنوارههای تئاتر آوینیون داشــتهاند و بدیو در اینجا ایدههای مختلفش درباره تئاتر را توضیح داده است. برای بدیو، هنر یکی از قلمروهای حقیقت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.