مریم حسینی:

Shargh - - كتاب -

مرکز فرهنگی شــهر کتاب سالهاست که برای مــن محلی بوده تــا در آنجا احســاس آزادی، آرامــش و امنیــت علمــی داشــته باشــم. اگــر در دانشــکدههای ادبیــات موظــف بــه تدریــس تعــدادی واحــد از پیــش تعیینشــده بودیــم و هســتیم اینجا فرصتی برای همه استادان فراهم آمد تا از نویافتههای خود به آزادی ســخن بگویند. اگر در دانشکدههای ادبیات دریغ و افســوس میخوریم که چرا از فلان رمان و داستان و مجموعه شعر ســخن نمیرود، اینجا فرصتی فراهم است تا از بهترین کتابهای تألیفی و تصنیفــی و ترجمه دوران ســخن بگوییم. اگــر در دانشــکدههای ادبیات مخاطبــان محدودی برای ســخن مییابیم و دریــغ میخوریم که «دوران باخبــر در حضور و نزدیکان بیبصر دور»، اینجا امکانی فراهم میشــود تا دوران باخبر هم به حضور برسند.

مرکز فرهنگی شــهر کتاب سالهاســت رســالت ســنگینی را بر دوش میکشــد که وظیفه دانشــکدههای ادبیات و فلسفه و جامعهشناسی بوده اســت. معرفی کتابها و نویســندگان آثار، نقد و تحلیل آثــار ادبی هنری، تشــکیل کارگاههایی که هیچگاه در دانشــگاه امکان برگــزاری آنها وجود نداشــته است، سخنرانیهای استادان برجسته داخلی و خارجی، تجلیل از اندیشــمندان و هنرمندان؛ و اگر اهدای جوایز ادبی و فلســفی را هم به آن بیفزاییم باید بگوییم مرکز فرهنگی شــهر کتاب با کمترین امکانات توانسته بخش بزرگی از رسالت دانشگاهها و مراکز فرهنگی را به عهده بگیرد. برای مدیر فرهیخته این مرکز و همکاران ارجمندشان آرزوی کامیابی دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.