محمدمهدی اردبیلی:

Shargh - - كتاب -

تجربــهی چندســالهی تدریــس در شــهرکتاب بــرای من از چنــد جهت نسبت به تجربهی تدریس در آکادمی متمایــز بود. اولاً برخــلاف محیطهای آکادمیک یا آموزشگاهی، دستکم در کلاسهای آموزش فلسفه، هیچکدام از شــرکتکنندگان به دنبــال دریافت مــدرک یا نمــره نیســتند. از این حیث مدرس میتواند از این امر خاطرجمع باشد که برخلاف اکثریت سیاهیلشکرِ علم در کلاسهای دانشگاه، در این کلاسها عامل اصلی حضور مخاطبان میل بــه معرفت اســت. ثانیاً به دلیــل ماهیت آزاد کلاسها، بســیاری از شرکتکنندگان نخبگانی هستند که در حوزهی فکری و کاریِ خود توفیقات فراوانی یافتهاند و اکنون که به آموختن فلســفه روی آوردهاند، انباشتی از دانــش و معرفــت را از حوزههــای دیگر )اعــم از روانشناســی، الهیات، مهندســی، تاریخ، ادبیــات، جامعهشناســی، هنر و ...( به کلاس فلســفه آوردهاند و این امر منجر به ارتقای فکریِ محیط کلاس، شیوهی پرسشگری و پیشبرد بحث میشود. ثالثاً ماهیت آزاد دورههای آموزشی شهرکتاب، این امکان را به مدرس میدهد که یک مســیر آموزشــی بلندمدت را طراحی و اجرا نماید که به دلیل ماهیت ترمیک آکادمی و سرفصلهای از پیش آماده، امکانش در دانشــگاه وجود ندارد. از این حیث، شاید تجربهی خود آکادمی در معنای افلاطونیاش به مؤسســات آزاد و مســتمری مانند شــهرکتاب نزدیکتر است تا به آکادمیهای رسمیِ دانشگاهی امروز.

آخرین نکته این یادداشت مختصر به واسطهی تجربهام در شهرکتاب به رابطهی استاد و شاگرد اختصاص دارد. ارسطو شاگرد راستین افلاطون بود، چــرا که بزرگترین و عمیقترین انتقادات را نســبت به نظریهی مُثُل مطرح

کرد و در نتیجه، افلاطون را رشــد داد. در وهلهی نخســت، ارسطو بهترین شاگرد افلاطون به نظر نمیرسد. شاید به همین دلیل مدیریت آکادمی پس از مرگ افلاطون نه به ارســطو بلکه به شاگردان وفادارترِ او سپرده شد. اما شــاگرد راستین، شاگردی اســت که نه صرفاً گیرندهی معرفت، بلکه استادِ استاد باشد. چنین شــاگردی با پرسشهای بهموقع و عمیقش، با انتقادات رادیکالش و با بازتاباندن نتایج منطقی ســخنان اســتاد به خود او، نه تنها خود از اســتاد میآموزد، بلکه اســتاد را نیز میپرورانــد. تجربهی تدریس مــن در شــهرکتاب، به دلیل مواجهه بــا چنین دانشــجویان عمیق، پیگیر، دغدغهمند، شجاع و جسوری، سرشار از بازاندیشیها و خودانتقادیها بوده است: من در مقام شاگردِ شاگردانم و آنان در مقام استادانِ استادشان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.