محمود حسینیزاد:

Shargh - - كتاب -

جایی که عمــر کوتاه اســت، طولانی زندگیکردن، هنر است. شهر کتاب این هنر را دارد. خدا عالم اســت تابهحال چند گروه و نهاد و جمعیت دیدهام که خیلی جدی تصمیم به انجام کاری در زمینههــای ادبــی و هنــری گرفتهاند، قصــد کردهاند برای ترتیب جلســاتی، اعطــای جوایــزی، گردهماییهایی و غیره و بعضاً از من هم دعوت کردهاند و پاسخم معمولاً این بوده که «فعلاً گرفتارم. باشــد چند ماه دیگر خبر میدهم» و میدانستم که مسلماً تا چند ماه دیگر تمام اســت؛ و واقعاً هم تمام میشوند آن ایدههای بعضاً خیلی خوب. باعث تأسف اســت. خیلی زیاد؛ اما هست. سبب و علل هم حدوداً معلــوم که فعلاً اینجا نمیشــود بــه آنها پرداخت. این به قول هوشــنگ گلشیری «جوانمرگی» هم منوط به این نیست که این قصد و هدف در حوزه دولتی کرده و گرفته شــده یا در حوزه عمومی. همیشه اتفاق می افتد. پس باید خوشحال باشیم که جلسههای «شهرکتاب» با عمری بالنسبه طولانی در این وادی و دارد به هزاره میرســد! با وجود مشــکلاتی که هســت و با وجود تلاشهایی که شــده تا جلوی کار به این صورت گرفته شود. به دلیل وظیفهای که در برگزاری جلســات داستانخوانی نویسندههای آلمانیزبان در طول نمایشــگاه کتاب تهران داشتم، مدتی نسبتاً طولانی است که با این مؤسســه در تماس بودم و هســتم. برای برگزاری جلسهها. تا امروز، شش هفتسالی هســت، این جلســهها به بهترین وجه برگزار شده. میدانم با رضایــت کامل طرفین و میدانــم که در محافل تخصصــی آلمان، «بوک سیتی» دیگر شناخته شده است و در برنامهریزیهای مربوطه مدنظر.

برای ســخنرانی و گفتوگو هم به چند جلســه دعوت شــدهام که آنها هم بــه بهترین وجه خاتمه یافتهانــد. تمام اینها هم در بســتری آرام و با نوعی آرامش دستاندرکاران. چه آقای محمدخانی و چه همکاران روابط عمومی. همه آرام و صمیمی و امری نادر در این ســرزمین: ســریع! واقعاً. بدون اغراقهای شرقی در این نوع نوشتهها!

دلیــل دیگرش، بعد از این برنامهریــزی هماهنگ، به نظرم دید و دانش دســتاندرکاران است. در نهادهای دولتی و نیمهدولتی کمتر جایی )لااقل با آنهایی که سروکار داشتهام( دیدهام که مسئولین سعه صدر داشته باشند، چند بُعدی باشــند، دید گستردهتری داشته باشند، سعی داشته باشند که در زمینههای ادبی و فلسفی و علوم انسانی به بالارفتن سطح دانش همگانی اقدام کنند، برای جلســهها برنامههای تعریفشــده داشــته باشند، تلفیق ســازنده و خوبی از مهمانهای داخلی و خارجی بهوجود آورند و )آن چه که به من مربوط میشــود( مثــلاً ادبیات روز را بشناســند. در این راه برای تربیت نویسنده اقدام کنند. شهر کتابیها چنیناند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.