علی صلحجو:

Shargh - - كتاب -

مراکز فرهنگی هر شــهر، اعم از ادبی، هنــری و اجتماعــی، در حکــم تنفسگاههای آناند. اینگونه مکانها، بهخصوص در دورهی خســتگیهای ناشی از تنشهای سیاسی، که معمولاً دامن روشنفکران را میگیرد، غنیمت بزرگــی اســت. خوشــبختانه، در دو دهــهی اخیــر، تشــکیل ایــن مراکز و محافل در تهران و شهرستانها رو به افزایش بوده است.

مرکــز فرهنگی شــهرکتاب، که در ســال 1۳8۴ تشــکیل شــد، یکی از همینهاســت که ناایســتا در این مــدت فعال بوده و حدود هزار نشســت در آن تشــکیل شــده اســت. تنوع مناســبتهای این مرکز به سلیقههای گوناگون پاســخ میدهد. دورههای چندینجلســهای دربارهی بزرگان ادب، درسگفتارها وکارگاههای آموزشی بلندمدت، رونمایی و نقد کتابهای تازه، بزرگداشتها و مناسبتهای تولد و درگذشت از این زمرهاند.

خودمانیبودن جلســات مرکز فرهنگی شهرکتاب یکی از امتیازات مهم آن اســت. بدون تشــریفات و بدون تشویق و تبلیغی ســالن تقریباً همیشه پر اســت. درِ ســالن در طول جلسه باز اســت اما آمدوشدهای مزاحمتزا احســاس نمیشود و این ناشی از همان خودمانیبودن و صمیمیت جلسه است. تداوم نشستها روال تثبیتشــدهای پیدا کرده است. چند دقیقهای قبل از شروع جلسه، سخنرانها و دوستانِ نزدیک در دفتر آقای محمدخانی جمع میشــوند و حال و احوال شخصی و حرفهای انجام میگیرد. سپس گروه به ســالن میآید و محمدخانی، قبراق و پرانرژی، با مقدمهی کوتاهی حضار را در موقعیت گذشــته و آیندهی موضوع قرار میدهد و ســخنرانی آغاز میشــود. پذیرایی بعد از جلســه نیز دیدارها را تازه میکند و احتمالاً ایدههــای جدید میآفرینــد. موضوعاتی که در این مرکز بــه آنها پرداخته میشــود، اعم از درس و بحث و تحلیل و گزارش، بازتاب نیازهای جماعتی اســت که به اینگونه مراکز روی میآورند. شــرح دورهایِ آثار ادبی کهن و معرفی و نقد آثار ادبی تازه، برگزاری کارگاههای داستاننویســی، نقد ادبی، ترجمــه و ویرایش و اعطای جایزه به پایاننامههــای برتر از این جملهاند. بزرگداشتها عموماً کمتعارف و پراطلاع است. مناسبتهای درگذشت نیز همینگونه اســت. به یاد بیاوریم سخنرانی پردرد، زیبا و پرشکوه خانم دکتر ژاله آموزگار را به مناسبت درگذشت زندهیاد دکتر هرمز میلانیان.

نامگذاری جایزهی بهترین ترجمهی ادبی سال به نام شادروان ابوالحسن نجفی، ادیب و مترجم برجســته، نیز اتفاق مبارکی است که اخیراً به ابتکار مرکز فرهنگی شــهرکتاب صورت گرفته است. استمرار این فعالیتها را به رئیس و کارکنان کوشای این مرکزِ کمسروصدا و پرکار تبریک میگویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.