نشانهشناسی مقالات كلیدی گزینش و ویرایش: امیرعلی نجومیان نشر مروارید

Shargh - - كتاب -

نشانهشناســی در پی این ایده است یا این گــزاره را مطرح میکند که معناها وقتی شــکل میگیرند که ما درون یک متن یا دســتور، نظامی را شکل بدهیم و نســبت بین اجزای این نظام، معنا را شکل میدهد. معنا درون یک سیستم برای یک واژه یا برای یک نشانه، چیزی اســت و در سیســتمی دیگر میتواند چیز دیگری باشــد. معنا امری نســبی است و امری اســت براساس تصادف یا مجموعــه ایدئولوژیها یا باورهایی کــه ما داریــم، مثل خیر و شــر، فقر و ثــروت، غیاب و حضور، مرگ و زندگی. ما اینها را در زندگیمان ســاختهایم و همه معانی عالم را درون این قالبها میبریم و میگوییم معنــا یعنی این. نشانهشناسی در حوزه متون دیگر، مثل متنهای ادبی، هنــری و تصویری هم جاری شــد و موفقیتهــای زیادی به دست آورد.»

فرزان ســجودی نیز در این نشست از کتابهــای متعددی گفــت که در حوزه نشانهشناســی منتشــر شــده و از نــگاه فراگیر کتاب «نشانهشناســی، مقــالات کلیــدی»، «این کتاب ســراغ ســرحلقهها رفته است. هزاران مقاله درباره نشانهشناســی در جهان هست و در انتخاب مقالهها برای ترجمه باید عوامل متعدد را در نظر داشت. مقاله امبرتــو اکــو درباره نشانهشناســی در معماری هم در این کتاب ترجمه شده و نشانه آگاهی گردآورنده از مهمترین موضوعات نشانهشناســی در ســطح جهانی اســت.» به هر تقدیر چنان که در مقدمه کتاب نیز آمده، نوشــتارهای این مجموعه شــاهدی اســت بر این مدعا که حوزه نشانهشناســی بســیار فراخ و گسترده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.