امیرعلی نجومیان:

Shargh - - كتاب -

تردیدی نیســت کــه مرکــز فرهنگی شهرکتاب در توسعه فرهنگی جامعه ایــران در دو دهــه گذشــته نقــش بینظیری داشته است. این مرکز با نقد و بررســی هفتگــی کتابهــای تــازه چاپشــده خوانــدن کتــاب را ترویج میکنــد، و نویســندگان و مترجمان را وارد گفتوگــو بــا مخاطبــان خود و منتقدین و صاحبنظران میکند. درسگفتارهای چهارشــنبهها سبب شده اســت که به گونهای اســتثنائی نگرشها و رویکردهای متفاوت و متنوعی درباره شخصیتهای ادبی گرد هم آیند. کلاسهای آموزشی شهرکتاب نیز از نخســتین تلاشهایی بود که بیش از یک دهه پیش، خلائی که در حوزه آمــوزش در ایران وجود داشــت و دارد را نشــانه گرفــت و فضایی موازی دانشــگاه برای طرح مباحث ادبی و فلســفی فراهم کرد و نقد و اندیشــه نقادانــه را ترویــج کرد. اما همه اینها به کنار، بــه گمان من، اهمیت مرکز فرهنگی شهرکتاب در نکته دیگری است: مرکز فرهنگی شهرکتاب بیتردید تنها فضایی اســت که ادبا، هنرمندان، فلاسفه و به طور کلی اهل فرهنگ و اندیشــه، فارغ از ســوگیریهای فکری و جناحی در فضایــی آرام گرد هم میآینــد و با هــم گفتوگو میکننــد. در جامعهای که شــوربختانه هنوز بهشــدت درگیر فرقهگراییِ قبیلهای اســت، این ویژگی شهرکتاب برای من بســیار لذتبخش اســت. برای همین از آقای محمدخانی و همکارانشان خانم زارعی، خانم پیرعلی و آقای زاهدی و دســتاندرکارانِ دیگر این مرکز سپاسگزارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.