مرزهای روایت

Shargh - - كتاب -

شــرق: «نشانهشناســی؛ مقــالات کلیدی» عنوان کتابی اســت در حوزه نشانهشناسی که با گزینش و ویرایش امیرعلی نجومیان اخیرا در نشر مروارید منتشر شــده اســت. این کتاب هجده مقاله کلیدی در این حوزه را دربر دارد و نشست هفتگی شهرکتاب، سهشنبه، ۳۰ خرداد، بــا حضور نجومیان، فرزان ســجودی و فرزانه دوستی به معرفی و بررسی این کتاب اختصاص داشت.

امیرعلــی نجومیان در نشســتی که به مناســبت انتشــار این کتاب در شهرکتاب برگزار شد، گفت: «بهیقین نمیشــود ادعــا کرد که میتــوان با این تعداد مقاله رشــته نشانهشناسی را پوشــش داد. کتــاب حاضر در پنج بخش تدوین شده اســت. مجموعه مقالههای حاضر برای نخســتین بار در ایران، داســتان نشانهشناسی را در صد ســال اخیر به روایت مقالههای کلیــدی نشانهشناســان تأثیرگذار به نمایش گذاشته است. مقالات بخش نخســت، مبانی، تعاریف و تاریخچه نشانهشناســی را معرفی میکنند. در بخش دوم نظریهپردازان به خاستگاه نخســتین این دانش در زبانشناسی پرداختهاند. چرخش از زبانشناســی به مطالعات ادبی موضوع جستارهای بخش ســوم اســت. بخــش چهارم کاربستِ مطالعات نشانهشناسی را در گونههای هنری به نمایش میگذارد و دو جســتارِ بخــش پنجــم درباره چالشهایی است که تعریف نشانه و نشانهشناسی در دهههای اخیر با آن روبهرو شده است.»

نجومیــان با اشــاره به ایــن نکته که نشانهشناســی واکنشــی بــود بر دیدگاههــای اصالتمحور یــا ذاتگرا در حوزه زبانشناســی، گفت: «منظور از رویکــرد ذاتگــرا یــا اصالتمحور این اســت که در زبانشناسی همیشه دیدگاه این بود که یک معنای اصیل و ذاتی و یک نقطه ارجاع مشخص برای معنی وجود دارد و ما کسانی هستیم که بایــد به کشــف آن معنــا برویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.