حمید عبداللهیان:

Shargh - - كتاب -

عدد هزار برای بعضی چیزها کم است مثل دقایق یا ساعات یا روزهای عمر و برای بعضی چیزها خیلی زیاد اســت مثل ســالهای عمر یا تعداد زخمها؛ برای جامعهای مثــل جامعه ما و آن هم کار فرهنگی عدد هزار رقم بســیار بالایی است. بسیاری از مراکز فرهنگی به عدد صد هم نمیرســند و خیلی از مراکز دیگر حتی به ده هم نمیرسند. به عنوان کسی که از دور و گاه نزدیک در جریان جلســات قرار دارم باید اقرار کنم که تشــکیل یک جلسه هم کار طاقتفرسایی است. تنها عشق و ایثار است که میتواند کسی را برانگیزد تا هزار بار بهترین و نخبهترین اندیشــمندان کشــور را که وجودشان غنیمتی غفلتشده است گرد آورد و رودرروی جماعتی تشنه بنشاند. هزار جلسه به ســادگی بر زبان میآید ولی در این جلسات ســرمایههایی فرهنگی عصاره ســالها ســختی و تلاششــان را گفتند که ممکن نیســت دیگــر بتوانیم از حضورشــان اســتفاده کنیم. خدا به پدران فرهنگی این جامعه طول عمر دهــد و جای خالی بزرگانی که در این هزار جلســه بودند و دیگر نیســتند خالی. ســتارههایی مثل رضا سیدحسینی، قیصر امینپور، ایرج افشار و... که هر کدامشان برای ما کهکشانی بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.