حسن بلخاری:

Shargh - - كتاب -

هزارمین نشســت فرهنگی شهر کتاب که به همت والا و ســتودنی مهندس فیروزان و جنــاب محمدخانی عزیز و مهمتر تمامی مخاطبان محترم برگزار میگردد بسیار مبارک باد. هزارهها در اکثر تمدنها میــلاد و موعود وقایعی ســعد و نیکبختانهاند بهویژه که پایان هــزاره اول نشســتهای فرهنگــی شــهرکتاب و طلوع هزاره دوم آن مقارن شده است با طلوع و ظهور بهار و نــوروز خجســته و جاودان. جــان و روح نوروزی شــما در این ســالها با نشستها و درسگفتارها و سمینارها، نوروز معنا را در جان مخاطبان تشنه برمیانگیخــت و هر نشســت را به ظهور نــوزادی از معنــا متبرک و منور میساخت. امید آنکه این شمع برافراخته از شور عاشقیتان هماره و مدام منور و فروزان باشد و گرما دهد و نور به کاشانههای طالب معنا و معرفت. مایلم از زحمات گرانقدر کســانی که برپایی این جلسات را میسر میسازند همچون جناب آقای زاهدی و سرکار خانمها پیرعلی و زارعی به نوبه خود صمیمانه سپاسگزاری نمایم و عذرخواه زحماتم در این چند سال باشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.