آبتین گلکار:

Shargh - - كتاب -

هزار نشســت فرهنگی! هزار نشســت فرهنگی یعنی ارائهی دســتکم هزار فکر جدید، یعنی آشــناکردن مخاطبان با هزار موضوع نو، با صدها کتاب تازه، صدها شــخصیت تازه، صدها نام تازه. بهراحتــی میتوان تصور کــرد که اگر ســازمانی دولتی میخواست پروژهای را در چنین مقیاســی به انجام برساند، بــه چه مجموعهی عریض و طویل و بودجــهی کلانی نیاز پیدا میکرد، در حالی که «شهرکتاب» عملاً با کمتر از پنج کارمند این برنامه را در کنار شمار فراوانی دورهی آموزشــی و درسگفتار و نشســتهای جنبی دیگر، برگزار میکنــد، بیآنکه گوش فلک را با ادعایی کر کنــد. و البته این عدد «هزار» گویای یک ویژگی مهم دیگر هم هست که در مملکت ما حکم کیمیا دارد: پشــتکار و ایســتادگی و تداوم. امیدوارم نشستهای «شــهرکتاب» و سایر برنامههای فرهنگی آن همچنان استمرار پیدا کند و بر غنایش افزوده شود و سایر نهادهای فرهنگی ما از آن الگو بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.