رضا رضایی:

Shargh - - كتاب -

مرکز فرهنگی شهرکتاب در این سالها کارنامــهی موفقــی داشــته و بــه شــکلگیری فضای گفتوگو و بحث و نقد کمک شایانی کرده است. برگزاری انــواع جلســههای نقــد و بررســی و نشســتهای اختصاصی، و همچنین برگزاری دورههای آموزشی مختلف در حوزهی ویرایــش و دیگــر حوزههای مربوط به نشــر، نقش چشــمگیری در ارتقاء دانش و بینش مخاطبان بازی کرده اســت و درعینحال موجب شــده اســت که ســازمانها و نهادهای دیگری نیز از مرکز فرهنگی شهر کتاب سرمشق بگیرند و به گسترش فضای ســالم گفتوگو مدد برسانند. برگزاری هزارمین جلسه را تبریک میگویم و امیدوارم آینده پربارتر از گذشــته باشد و بعضی کاســتیها که در کار بوده است برطرف بشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.