محمود حدادی:

Shargh - - كتاب -

ادبیات حافظه جمعی هر ملتی است، مخزنی کــه خاطرههایش هم ماهیتی عاطفــی دارد، هم عینــی. ازهمینرو معیار مأنوس و موثقی است که آنها را بــه درک و داوری گذشــته و اکنون خــود قــادر میســازد. در جهانی که صنعــت، ســرمایه، مهاجرتهــای تودهوار و رسانههای فراقارهای پیوسته بیش از پیش ملتها را به هم پیوند میدهند، پیوند ادبی، ارزشــی فراتر از همــه ارزشهــا دارد، چونکه غش و غرضی در آن نیســت، نــه از لحاظ اســتثماری، نه نژادی. بلکه پیوندی اســت پاســدار حرمت همه انسانها. نهادی که به ســهم خود در پیشــبرد این پیوند بکوشــد، هــم به خود ارج میدهد، هم به ملت خود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.