اینترنت نام در ای حدسردهاویدنترنیت دا کخله یب نواخارمجیحرایدکاوربراد ننخواهد بود

Shargh - - آيتي -

دسترســی به اینترنت حجمی در سالهای اخیر محدودیتهــای متعددی برای کاربران دائم درحال افزایش اینترنــت ایجاد کرده و بر همین اســاس از مدتها قبل بــا افزایش ضریب نفوذ دسترســی به اینترنت اســتفاده از اینترنت نامحدود و غیرحجمی ازجمله مطالبات جدی شهروندان بوده است. در این میان وزارت ارتباطات بهعنوان متولی اصلی اینترنت کشور رایزنیهای متعدد و اقدامات متنوعی را برای برآوردن این درخواست در دستور کار خود قرار داده و حــال در روزهــای پایانی دولت به نظر میرســد عزم محمود واعظی بــرای تحقق این وعده بیش از هر زمان دیگری جزم شــده است. اکنون مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت خبر از نهاییشدن مدل تعرفهگــذاری اینترنت نامحــدود داده و بر این نکته تأکید دارد که هر بســته اینترنتی شــامل یک کف و ســقف خواهد بود که کیفیت سرعت سرویس نباید از کف کمتر باشد.

به گفته محمدجــواد آذریجهرمی برای حفظ کیفیت و سرعت، سه بسته شامل تا دومگابیت بر ثانیه، تا شش مگابیت بر ثانیه و 16 مگابیت بر ثانیه طراحی شده اســت. بنابر این گفته، اینترنت نامحدود خیلی هم نامحدود به نظر نمیرسد؛ زیرا بههرحال سقفی برای اســتفاده از اینترنت مشخص شده است. البته سقف این سرویس براساس میانگین حداکثر مصرف فعلی کاربــران در نظر گرفته شــده و ترکیب آن به صورتــی خواهد بود که بیش از ۹0 درصد از کاربران با خرید این بســتهها دیگر نیازی به پرداخت شــارژ اضافه ندارند.

بهاینترتیــب شــاید بتــوان عنــوان بســتههای نامحــدود اینترنــت را به بســتههای مذکــور اتلاق کرد. هرچنــد بههرحال با وجود بالابودن حجم این بســتهها نمیتوان در معنای حقیقــی کلمه آنها را نامحدود دانســت. دراینمیان میزان حجم بستهها نیز براســاس اپراتورهای مختلف، متفاوت بوده و به تعریف آنها بســتگی دارد. البته به این نبود شفافیت نیز نقد وارد است و انتظار میرود فرمولی مشخص برای این بخش وضع شــود تا کاربرها را نســبت به سقف حجمی مطلع کند.

از ســوی دیگر وزیر ارتباطــات در اینباره معتقد اســت: اگر اینترنت بخواهد نامحدود شــود، تقاضا زیــاد خواهــد شــد و ممکن اســت شــبکه انتقال کشــور نیاز به توســعه داشته باشــد؛ بههمیندلیل شــرکتهای مخابــرات و زیرســاخت موظــف به انجام برنامهریزیهایی در این راســتا شــدند و برای بررســی مدل فــروش اینترنت نامحــدود و توقــف اینترنــت حجمــی، کمیتــهای در وزارت ارتباطات تشکیل شد تا راههای مختلفی برای اجرای این طرح مورد بررســی قرار گیــرد. وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات در توضیــح بیشــتر دربــاره این طــرح بــا اشــاره بــه تفکیک ترافیــک داخــل و بینالملــل در ایــن بســتهها میگویــد: «بــرای ترافیک داخلی ســقفی 10برابــری نســبت بــه ترافیک بینالمللی در نظر گرفته شــده و کاربــر خانگی در صورت استفاده از ســرویس ویدئوی آنلاین داخلی میتوانــد روزی پنج ســاعت ویدئو تماشــا کند؛ آن هم بدون آنکــه نیازی به پرداخــت هزینه جداگانه داشته باشد .»

دردسرهای مشترکان

یکی از مشــکلاتی که بر ســر راه این طــرح قرار دارد، کاربران کممصرف هســتند؛ چراکه اگر اینترنت نامحدود شــود هزینــه این کاربــران افزایش خواهد یافــت و درواقــع آنهــا ضــرر میکنند. در ایــن زمینه نیز یکی از مدلهای مطرحشــده، خرید اینترنــت نامحــدود براســاس ســرعت اســت بــه آن معنا که کاربــر دیگر نیاز بــه خرید حجم مصرفی ندارد و براساس سرعتی کــه نیاز دارد خرید خود را انجام میدهد. ســرعتهای این طرح نیز درحالحاضر به ســه دسته زیر یــک مگابیت بر ثانیه، بین دو تا ســه مگابیت بر ثانیه و بالای سه مگابیت بر ثانیه تقسیم شده و واعظــی تصمیمگیری قطعی بــرای این طرح را به هفتــه آینده موکول کرده اســت. در ایــن میان قطعا مشترکانی که به سمت اســتفاده نامحدود میروند، افرادی هســتند که مصرف حجمی بالایی در اینترنت دارند و حقشــان است که از ســقف حجمی دیتای نامحدود اطلاع داشــته باشــند. نصــرالله جهانگرد، رئیس ســازمان فناوری اطلاعات ایــران، در اینباره تأکیــد دارد در این مدل قرار نیســت مصرف اینترنت بینهایت باشد و برای مصرف سقفی مشخص تعیین خواهد شد.

بااینحــال بــرای تأمین زیرســاختهای مورد نیاز بــرای اجرای چنیــن طرحهایی، در روزهای گذشــته عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت از سوی مجلس مورد ارزیابی قرار گرفته و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، سیر رشــد زیرساختهای ارتباطی کشور و ظرفیت دسترسی مردم به ابزارهای ارتباطی در چهار ســال اخیر را فرایندی غیرقابل باور میداند. جهرمی میگوید:» با وجود این، همچنان از جایگاه مطلوبمان در دنیا از حیث فنــاوری ارتباطات و اطلاعات فاصله داریم». به گفته او در هر بسته برای ترافیک داخلی و اینترنت دو سقف در نظر گرفته شده که سقف ترافیک داخلی 10 برابر اینترنت خواهد بود. بر این اساس عملا کاربران خانگی در صورت اســتفاده از ســرویسهای ویدئوآنلاین در صورتی که هر روز پنج ساعت سرویس ویدیوئــی داخلــی را ملاحظه کنند و ایــن رفتار را هر روز در مــاه تکرار کنند، نیازی بــه پرداخت ندارند. در این راســتا و درحالیکه برنامه بــرای خاتمهدادن به فروش اینترنت حجمی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقــررات ارتباطات قــرار گرفته، از ســوی رگولاتوری اجرای طــرح ارائه اینترنت نامحدود منوط به مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات شــده و تأکید شــده است: بنا نیســت کیفیت خدمات فدای سرویسهای جدید شــود و حوزه نظارت سازمان مسئولیت کنترل کیفیت خدمات اپراتورها را برعهده دارد و اگر کیفیت کمتر از استانداردها باشــد، اعمال مقررات خواهد شد. این به آن معنی اســت که قرار نیســت به هر قیمت و تحت هر شرایطی طرح نامحدودشــدن اینترنت اجرا شود. درحالیکه قرار بر این است که جزئیات قیمت و سایر مســائل مربوط به این طرح پس از تصویب از ســوی ســازمان تنظیم مقررات ابلاغ شــود، سؤالی که پیش میآید این اســت که آیا طرح حذف اینترنت حجمی و جایگزینيآن با اینترنت «نامحدود» با وجود بسیاری از دشــواریهایی که بر سر راه زیرساختهایش وجود دارد، بــه معنــای حقیقی اجرا ميشــود و با مبلغی مقبول در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت؟

درحالیکه برنامه برای خاتمهدادن به فروش اینترنت حجمی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته، از سوی رگولاتوری اجرای طرح ارائه اینترنت نامحدود منوط به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شده و تأکید شده است: بنا نیست کیفیت خدمات فدای سرویسهای جدید شود و اگر کیفیت کمتر از استانداردها باشد، اعمال مقررات خواهد شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.