پاکستان؛ سرنوشت تکراری سیاستمداران

Shargh - - روزنامه -

باز هم تاریخ در پاکســتان تکرار شــد. باز هم نخســتوزیر ایــن کشــور دورهاش را به پایان نرســاند و به اتهام فساد اقتصادی از کار برکنار شــد. برکناری نواز شریف، نخستوزیر پاکستان، با حکم دیوان عالی این کشور، باعث خوشحالی اهالی حزب رقیب در شهر کراچی شده است. هواداران حزب «تحریک انصاف» برکناری نواز شــریف را جشــن گرفتهاند. آنها امیدوارنــد در انتخابات زودهنــگام پارلمانی بتواننــد رهبــر ایــن حــزب را راهــی دفتــر نخستوزیری کنند. سیاستمداران پاکستانی اغلــب سرنوشــت خوبی ندارنــد. در بهترین حالــت آنها با اتهام فســاد اقتصــادی از کار برکنار شــدهاند و در بدترین حالت رقبا آنها را زنده نگذاشتهاند. عکس: واشنگتنپست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.