چارلی؛ پایان رؤیای کودکی

Shargh - - روزنامه -

چارلی گارد تمام کرد. کودک ۱۱ماههای که اولین ســالگرد تولدش را ندید. هفته گذشته والدیــن چارلی مرگ او را پیش از روز تولدش پیشبینــی کرده بودند. آنها بعد از شکســت در دادگاه این ادعــا را مطرح کردند. خانواده گارد تصمیم داشتند فرزندشان را برای درمان راهی آمریکا کنند، اما پزشــکان بریتانیایی به آنهــا اجازه ندادنــد. ماجرا به دادگاه کشــید. قاضی در نهایت ادعــای والدین چارلی را رد کرد و اســناد و ادعای پزشــکان بریتانیایی را معتبرتر دانست. آنها مدعی بودند چارلی در آمریکا هم درمان نخواهد شد. والدین چارلی بعد از شکســت اعلام کردند دیگر نمیتوانند برای فرزندشــان کاری کنند و ماجرا از دست آنها خارج است. عکس: ایندیپندنت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.