مولاوردي رفتنش را تأیید کرد

Shargh - - جامعه -

شرق: بحث و گمانهزنيها درباره کابینه و تغییراتش همچنان و بيامــان ادامه دارد. اگرچه در این روزها بخش زیادي از آنچه به عنوان خبر و شایعه و گمانه مطرح شد، تکذیب شــد یا بعید است رنگ واقعیت ببینــد اما برخي از همین خبرها تقریبا قطعي شــده اســت. شــهیندخت مولاوردي معاون امــور زنان و خانواده رئیسجمهور که کارنامه موفقي از خود بر جا گذاشته بود، رفتنش از این معاونت را به صورت رسمي تأیید کرد. او روز گذشته به خبرگزاريها گفت: بــراي حضور در کابینه دوازدهم صحبتهایي با من شده اســت، اما این صحبتها درخصوص معاونت امــور زنان و خانواده ریاســتجمهوري نیســت. به گزارش ایســنا، شــهیندخت مولاوردي در جلســه شــوراي اجتماعي کشــور که صبح دیروز در وزارت کشــور برگزار شــد، با حضور در جمع خبرنگاران در پاســخ به این سؤال که آیا در کابینه دولت دوازدهم حضور خواهید داشــت، گفــت: اگر خــدا بخواهد خدمتگزار دولت دوازدهم خواهم بود.

در روزهــاي پــس از پیــروزي حســن روحانــي در انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســتجمهوري بحثهــاي زیادي پیرامــون احتمــال انتصاب وزیر زن مطرح شــد و خیليهــا بر این تصــور بودند که مولاوردي به دلیــل عملکــردش در معاونت زنان بیشترین شانس را براي رسیدن به پست وزارت دارد. گمانهزنيهاي بســیاري هم حکایت از این داشــت که نام او براي وزارت آموزشوپرورش مطرح شــده و بهویژه اینکــه وزیر کنونــي آموزشوپرورش خود اعلام کرده بود در دولت بعد قطعا وزیر نیســت، این گمانه را تقویت ميکرد. با این حال کمي که گذشت و خبرها از پشت پرده به روي پرده رسید، معلوم شد از وزیر زن در دولت دوازدهم خبري نخواهد بود.

بــه همین دلیل تصــور این بود که شــهیندخت مــولاوردي بــه دلیــل تلاشهــا و برنامهریزيها و هدفگذاريهایــي کــه در چهار ســال گذشــته در معاونت امور زنان و خانواده انجام داده است، براي پیشبرد کارهاي خود در سمتش ابقا خواهد شد، اما اینگونه هم نشد و بالاخره به صورت رسمي خودش این قضیه را روز گذشته تأیید کرد.

اگرچه نامهــاي مختلفي مطرح شــده اما هنوز به صورت دقیق و مشــخص از جایگزیــن او در این معاونت حرف رسمي و دقیقي به میان نیامده است. اما اخباري که به «شرق» رسیده، حکایت از این دارد که یکي دیگر از معاونان زن رئیسجمهور در دولت یازدهم این بار و در دولت دوازدهم با جابهجایي به معاونت زنان منتقل خواهد شــد و ســکان مدیریت آنجا را به دست خواهد گرفت.

ميتــوان اینگونه گفت که هرکــس براي ادامه مســیر به این معاونت بیاید و اگــر بخواهد کارها را طبــق روالي کــه در دولت یازدهم جریان داشــت، در چهار ســال آینده پیش ببرد، کار آســاني در پیش خواهد داشت چراکه براي بسیاري از امور ریلگذاري شده و برنامههایي اصولي نیز اجرا شده که سالهاي آینده بیشتر موسم بهرهبرداري از آن اقدامات خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.