ميخواهیم یکي از 4 تیم برتر جام جهاني شویم

گفتوگو با «عباس چمنيان»، سرمربي تيم فوتبال نوجوانان ايران

Shargh - - ورزش -

تيم ملي نوجوانان ايران اين روزها مهيا ميشــود تا کمتر از 70 روز ديگر در جام جهاني نوجوانان که در هند برگزار ميشــود به مصاف رقبا برود. ايران که براي چهارمينبار جواز حضــور در اين رقابتها را گرفتــه بايد با تيمهاي آلمان، گينه و کاستاريکا در مرحله گروهي جام جهاني که در هند برگزار ميشود ديدار کند. تفاوتي که اين حضور با حضورهاي قبلي دارد سبک و کلاس کاري بازيکنان ايران است؛ تيمي که هم زيبا بازي ميکند و هم نتيجه ميگيرد. اين سبک خاص حاصل تفکرات سرمربي اين تيم يعني عباس چمنيان اســت؛ يکي از مربيان ايراني که همواره توجه ويژهاي به تيمهاي پايهاي داشــته است. چمنيان در گفتوگو با شــرق از انگيزه بــالاي بازيکنانش براي « » درخشش در جام جهاني 2017 ميگويد.

آقاي چمنيان قبــل از ورود به بحث اصلي ابتدا ↙ بگوييــد بازيکنان تيم ملي نوجوانان چطور کشــف و انتخاب شدند؟

فرایند انتخــاب بازیکنان تیم ملــي در رده پایه طبق همــان برنامه فدراســیون فوتبال پیش مــيرود؛ اینکه اســتعدادیابهاي کل کشــور که به 9 منطقه تقســیم شــدهاند بازیکنان باکیفیت هر منطقه را چندین نوبت زیر نظــر ميگیرند و بعد هم در صورت داشــتن کیفیت لازم آنها را به کمیته جوانان هیئت استانها معرفي و متقابلا این بازیکنان به کمیته جوانان فدراســیون و فدراســیون فوتبال معرفي ميشــوند تا زیر نظــر کادر فني تیمهاي ملــي پایه تمرین کنند. تا ایــن مرحله چیزي بین6۰ تا 7۰ بازیکن معرفي ميشــوند. از این مرحله به بعد دیگر ما بــا بازیکنان تمرین ميکنیم و از بین آنها مســتعدترها را انتخاب ميکنیم که درمجموع به تعدادي نزدیک به 25 تا 3۰ بازیکن ميرسیم. ظاهرا طرح دومي هم براي پرورش اســتعدادها ↙ داريد.

همینطور اســت. این طرح دیگر مربوط به کارلوس کيروش اســت؛ طبق برنامــهاي کــه او داده بازیکنان مســتعد به دو تیم Aو Bتقسیم ميشوند و تمریناتشان را پشــت ســر هم انجام ميدهند. دیگر اینطور نیســت که تســت بدهند و بروند، بلکه مدام زیر نظر هســتند تا بهصورت مستمر پیشرفتشــان مدنظر قرار بگیرد. در این طرح بازیکناني که در گروه B تمرین ميکنند و در واقع تیم

دوم به حساب ميآیند، در صورت نشاندادن پیشرفت، به تیم اول ميرسند و بازیکناني که در تیم اول هم کمکاري ميکنند یا پیشرفت زیادي به دست نميآورند، به تیم دوم برده ميشــوند. اینطور ظرفیت بازیکنان بالاتر ميرود و انگیزه آنها براي پیشرفت هم بیشتر ميشود. ↙ با اين اوصاف تغييرات در تيم اصلي زياد ميشود. نميشود؟

چرا؛ جالب اســت بدانید تیم ما در مســابقات نهایي قهرماني آسیا در مقایسه با مرحله انتخابي این رقابتها نزدیــک به 3۰ یا 4۰ درصد تغییر کرد! هشــت بازیکن ما جابهجا شــدند که ایــن موضوع دقیقــا بهخاطر همین پیشرفت در تمرینات و البته طرح یادشده بود. اين فرايند انتخاب بازيکنان تيم ملي چقدر زمان ↙ برده است؟

طرح فدراســیون کــه به قوت خــودش باقي بوده و استعدادیابها کارشــان را مداوم انجام ميدهند؛ یعني طرح موقتي نیست، بااینحال الان طرح بزرگتري در راه اســت که با هماهنگي کمیته جوانان، فدراسیون فوتبال و آقاي کيروش در حال شــکلگیري است؛ در این طرح بازیکناني که انتخاب ميشــوند ماهي دو، ســه بار قرار اســت دور هم جمع شــوند و تمریناتشــان را بهصورت مســتمر ادامه دهند. این موضــوع نیازمند وقت و کمي هم هزینه است، ولي امیدواریم با این طرح بزرگ حداقل هدررفت در اســتعدادیابي را داشته باشیم. ميدانیم که اســتعدادهاي زیادي در ایران وجود دارد، پس نميشود امید داشــت همه کشــف شــوند، بلکه باید امیدوار بود ضریب خطا را در این بین کم کنیم.

آقــاي چمنيان، تيم ملي نوجوانــان ايران بعد از ↙ سالها در آسيا درخشيد و اگر ناکامي در ضربات پنالتي نبود، قهرمان آسيا هم ميشد. چه شد که بازيکنان گام بلندي در آسيا برداشتند؟

نتایجي که در آســیا گرفتیم، محصول تلاش، پشتکار و خودبــاوري بازیکنان بود. تیم ما هم زیبا بازي ميکند و هم نتیجه لازم را ميگیرد. ما شش بازي در قهرماني آسیا داشــتیم که با چهار گل کمترین گل خورده را داشتیم و با زدن ۱3 گل هم بعد از ژاپن دومین تیم گلزن آسیا بودیم. این نشــان ميدهد تعادل خوبــي در خط دفاع و حمله ایجاد کردهایم. بيدلیل نیســت که AFC نگاه ویژهاي به ما داشت و هفت عامل مختلف را دلیل موفقیت این تیم

عنوان کرد. ما تنوع گلزني بالایي داشتیم که نشاندهنده تاکتیکپذیري بازیکنان ایران اســت. ایــن را که ميگویند ایرانيها تاکتیکپذیر نیستند، اصلا قبول ندارم، بلکه خیلي تاکتیکپذیر هستند و هوش هیجاني بالایي هم دارند. این دیگر به عهده ما مربیان اســت که بتوانیم این بازیکنان را خوب آموزش دهیم تا به موفقیت برســند. نوجوانان ما حالا مثل تیم بزرگسالانمان حرفهاي زیادي براي گفتن خواهند داشت.

بههرحال درخشــش در آســيا ايــران را براي ↙ چهارمينبــار در تاريخ بــه جام جهانــي نوجوانان رسانده، ولي مشکل نوسان است. ما سالهاي گذشته يکيدرميان به جام جهاني رسيدهايم، چرا؟

بایــد ریشــهاش را در باشــگاهها و تــا حــدودي در فدراسیون فوتبال جست. بازیکنان تا ۱۸سالگي به آموزش مستمر نیاز دارند؛ پس وقتي صحبت از آموزش ميشود باید باشگاهها، هم برنامه مدوني براي تیمهاي پایه داشته باشــند و هم از مربیان خوبي در این ردهها استفاده کنند. بهوجودآمدن شــرایط مناسب آموزشــي باعث ميشود بازیکنان رده ایراني پیشــرفت کننــد. موضوع دیگر اینکه باید کاري کنیم که وابســتگي به شخص از بین برود؛ یک مدیر به تیمهاي پایه توجه ميکند و دیگري نه. یک مربي اعتقاد ویــژهاي دارد و دیگري نه؛ باید همگنســازي در ایــن زمینهها به وجود بیاید. داشــتن تیم نونهالانِ خوب یعني داشــتن تیم نوجوانان خوب و بعــد هم جوانان و امید و بزرگســالان خوب. باید پیوســتگي وجود داشته باشــد. دست آخر هم نباید اســیر احساسات شویم؛ باید راه را پیدا کنیم و نتیجهگرا نباشــیم. اگر نگاهمان در این مورد آموزشي باشــد و ثبات هم وجود داشته باشد، هم نوســانها از بین ميرود و هم اینکه ميتوانیم ســالیان سال در آسیا آقایي کرده و در دنیا حرف براي گفتن داشته باشیم.

شــما خودتان پيشتر هــم ســابقه کارکردن با ↙ تيمهاي پايهاي ايران را داشتهايد. اين نگاهي که الان از آن صحبت کرديد به وجود آمده است؟ در مقايسه با گذشته وضعيت ردههاي پايهاي بهتر شده است؟

چیزي که براي من مشــهود اســت انگیزه و میل به پیشرفت بیشتر بازیکنان است. این موضوع نشان ميدهد که تغییراتي صورت گرفته اســت. حالا بازیکنانم تلاش زیادي ميکننــد و ميخواهند شــخصیتهاي حرفهاي

شــوند. موردي که به آنها ميگویم این است که شماها آدمهــاي فوق طبیعي هســتید، پس بایــد فوق طبیعي زندگــي و رفتــار کنید. حــالا علاوه بر کیفیــت فني روي شکلگیري شخصیت حرفهاي بازیکنان هم کار ميکنیم.

با اين رويه به نظر ميرسد که جام جهاني متفاوتي ↙ هم براي ايران در پيش باشد. جايي که بايد نزديک به 70 روز ديگر با آلمان، گينه و کاستاريکا بازي کنيم. فکر ميکنيد گروه ايران در جام جهاني چطور است؟

در تیــم ما این روحیه وجــود دارد که به همه تیمها به دیده احترام نگاه ميکنیم. براي ما تیم ضعیف وجود ندارد؛ همه تیمهــا قوي و قابل احترام هســتند. همین که در ســطح اول دنیا ميتوانیم با قدرتهاي دنیا بازي کنیم، لذتبخش اســت. این فرصت حالا به دست آمده تا توانایيهایمان را نشــان دهیم. آلمان سالهاســت در ســطح اول فوتبال دنیا حضور دارد. آنها 2۰ ســال است برنامه فوق حرفهاي اســتعدادیابي دارند و مدتهاست که حاصلــش را چیدهاند. گینه یکــي از تیمهاي خوب آفریقایي است و فراموش نکنیم در هفت دوره قبلي یکي از آفریقایيها به جمع چهار تیم رسیدهاند. کاستاریکا هم که این اواخر نشان داده تیم نوجوانان بسیار خوبي دارد.

با اين اوصاف شانس ما چقدر است. ايران در دو ↙ دوره گذشته از گروهش صعود کرده ولي در يک هشتم نهايي حذف شده است. اين بار اين طلسم ميشکند؟

نباید ایران را دســتکم گرفت. ما پتانسیل لازم براي موفقیت در جام جهاني را داریم، ولي تنها مشــکلي که تیم مــا و بقیه تیمهاي ملي ایران دارند کمبود بازيهاي تدارکاتي خوب اســت. تیمهاي ملي از این موضوع رنج ميبرنــد. شــاید باور نکنید ولــي ما هنوز نه بــا تیمي از آمریکاي شــمالي یا جنوبي و نه با تیمــي از آفریقا بازي کردهایم تا حداقل کلاس کاري گینه و کاستاریکا دستمان بیاید. فقط فیلم دیدهایم ولي تا تنه بازیکنانم به تنه آنها نخورد، نميشــود ســطح فوتبال این دو قــاره را ارزیابي کرد. ما با تیمي از اروپاي شــرقي بــازي کردهایم ولي از تیمهاي اروپاي غربي و سطح آنها چیزي نصیبمان نشده. ایــن بازيهاي تدارکاتي ميتواند اعتمادبهنفس و تجربه بازیکنانم را بالاتر ببرد. يعني تا شروع جام جهاني بازي دوستانه نخواهيد ↙ داشت؟

با سه یا چهار کشور آفریقایي صحبت کردهایم که در صورت توافق به ایران بیایند و با آنها بازي تدارکاتي داشته باشیم. البته پاســخي ندادهاند و چیزي مشخص نیست. تنها اتفاق خوب الان اردوي احتماليمان در اسپانیا است؛ چون مکزیک گفته احتمالا در اسپانیا بتواند با ما بازي کند که این موضوع خیلي خوب اســت، چون مکزیک کشور صاحبسبکي است و ميتواند بازي خوبي باشد.

پــس دوباره برگرديم به همان ســؤال قبل؛ قرار ↙ است امســال طلســم صعودنکردن ما از يک هشتم نهايي بشکند يا نه؟

پیشبیني و هدفگذاري ما رسیدن به جمع چهار تیم برتر جام جهاني اســت. ما هدفمان این بود که قهرمان آسیا شــویم که در ضربات پنالتي باختیم و نایبقهرمان شــدیم. حالا هم براي جام جهانــي هدفهایمان بزرگ اســت. آدمهایــي که تفکــرات کوچک دارنــد، به نتایج کوچک ميرســند. مــا ميخواهیم به جمــع چهار تیم پایاني جام جهاني نوجوانان برســیم. امیدواریم اتفاقات و حوادث فوتبال و البته شــانس هم در این جام به نفع ما رقم بخورد.

رؤياهــاي بــزرگ بعضــا امکانات بــزرگ هم ↙ ميخواهد. تيم ملــي نوجوانان بازيکناني هم دارد که در سطح حرفهاي فوتبال بازي کنند؟

بله. اتفاقــا پنج نفر از بچههاي مــا در تیمهاي لیگ برتــري هســتند و بازي هــم ميکنند؛ احمد شــریفي و طاها شــریعتي در تیم سایپا هســتند و با آقاي دایي کار ميکنند. علي دایي تیم ما را دوســت دارد و ما هم علي دایي و نگاهشــان به جوانان را دوست داریم. محمدرضا غبیشاوي که کاپیتان ماست در صنعت نفت بازي ميکند و امیرحســین اســماعیلزاده و الهیــار صیادمنش هم بازیکنان تیم پیکان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.