علیاکبری، فاتح نبرد مبارزان ایرانی و آمریکایی

Shargh - - ورزش -

امیــر علیاکبری، مبارز ایرانــی MMA (هنرهای رزمی ترکیبی(، دومین مسابقه خود در سال جاری را هم با پیروزی پشتســر گذاشت؛ مسابقهای حساس کــه از مدتهــا قبل، جنجــال زیــادی را در فضای مجازی، بین او و حریف آمریکاییاش به راه انداخته بود. «تایلر کینگ»، رقیب پرمدعا و نامدار علی اکبری در رقابتهای جهانی ‪2۰۱7 MMA‬ ژاپن بود.

او روز گذشــته در حالی با کولهبــاری از تجربه و عنــوان روی رینــگ رفــت کــه برخــلاف تمــام کریخوانیهایــش، یــک بازنــده مطلــق در برابر کشتیگیر فرنگیکار اسبق ایران بود.

«کینگ» ملقب به «غارتگــر آمریکایی» که پیش از ایــن مبارزه بارها ادعا کرده بــود علی اکبری را در مبارزهای یک طرفه به آســانی شکست خواهد داد، تنها در یکدقیقهو 39 ثانیه ناکاوت شد!

این مبارزه در چارچوب سازمان رایزین و در سالن سایتاما ســوپرآریانا در اســتان ســایتاماي ژاپن و با استقبال بینظیر علاقهمندان به MMA برگزار شد.

«تایلــر» که در مبــارزه قبلیاش هــم با ضربات مشــت مغلوب «کیت بــل»، دیگر مبارز این رشــته، شــده بود، گفته بود: «ســازمان ژاپنی رایزین امیر را نمیخواهد. امیر هیجانبخش نیســت. این سازمان، خواستار من است. چون امیر در تمام نبردها تکراری است. هرگز با کســی در حد من مبارزه نکرده. او در کشتی عالی است، اما در بقیه رشتهها من برترم».

«کینــگ» 36 ســاله، دارای کمربنــد قهــوهای جوجیتســوی برزیلــی و بــا دومترو یکســانتیمتر قد، یکــی از بلندقدترین مبارزهای جهان در رشــته MMA اســت. در کارنامه حرفــهای او ۱2 پیروزی و پنج شکســت دیده میشــود. پیروزیهایش شامل ســه پیروزی با ناکاوت، هفت پیروزی با ســابمین و دو پیروزی با رأی داوران و شکســتهایش شــامل سه شکســت با ناکاوت و دو شکست با رأی داوران است. او قبل از ورود به دنیای MMA، بازیکن فوتبال آمریکایی نیز بوده اســت. کریخوانــی «تایلر» برای علیاکبری بهقدری این فایتر را به حاشــیه کشاند که موجب شد روز پیش از مسابقه در مراسم وزنکشی این مسابقات، بین دو طرف درگیری فیزیکی شدیدی به وجود آید.

ایــن درگیری بــه جایــی انجامید کــه درنهایت علیرضا استکی، مربی علیاکبری، هم وارد دعوا شد و حسابی با «تایلر» کتککاری کردند.

اما امیر علیاکبری، عضو ســابق تیم ملی کشتی فرنگــی ایران، بعد از محرومیــت مادامالعمرش در ورزش کشتی )به دلیل دوپینگ( در حالی به MMA روی آورد که بــا وجود مدت کوتاه حضورش در این رشــته ورزشــی رزمی، نمایش خوبی در مســابقات داشته است.

او جــواب کریخوانیهــای «تایلــر» را اینگونه داد: «من قهرمان «رایزین» هســتم. من اینجا را خانه خودم میدانم و دوســت دارم در آینده بار دیگر به اینجا بازگردم. میخواهم در اینجا برنده شــوم. باید درس خوبی به کینگ بدهم». علیاکبری پس از برد درخشان دیروزش هم گفت: «خوشحالم که دوباره مردم ایــران را خوشــحال کردم و امیدوارم ســرباز روسفیدی برای مردم ایران بوده باشم».

علیاکبــری دارای رکورد شــش پیــروزی و یک باخت اســت که پیروزیهایش شامل چهار پیروزی بــا ناکاوت و دو پیروزی با رأی داوران اســت و تنها باخت او، ناکاوت مقابل فیلیپوویچ از کرواسی بوده.

ایــن مبــارز 3۰ســاله، ســال گذشــته در همین مســابقات که در ژاپن برگزار شد، خوش درخشید و تا فینــال هم پیش آمد، اما در مبــارزه پایانی حریف «میرکوکــروکاپ»، مبارز پرآوازه کرواســی، نشــد و دستش از کمربند قهرمانی رایزین کوتاه ماند.

مبــارز ایرانی در نخســتین مبارزه خود در ســال جدید که در شهر یوکوهامای ژاپن برگزار شد، مقابل ژرونیمو دوس ســانتوس از برزیل روی رینگ رفت و در مدت زمان سهدقیقهو 34 ثانیه به برتری رسید.

علیاکبری حالا با دومین پیروزیاش بیشتر از هر زمان دیگری به کسب مقام قهرمانی در رقابتهای جهانی امسال فکر میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.