برجام و تحريمهای جديد آمريکا

Shargh - - صفحه اول - محسن بهاروند . کارشناس حقوق بینالملل

پــس از هفتههــا بحــث و کشوقوسهــای بســيار، به نظر میرســد مصوبــه جديــد کنگره آمريــکا درباره تحريمهــای ايران، روســيه و کرهشــمالی در آستانه نهايیشــدن اســت. تحريمهايی کــه در قانون اخير وضع شــده، اگرچه با موضوع هســتهای غيرمرتبط اســت، بههرحال فراتر از سطح فعلی تحريمهاست. نگاه برخی تحليلگران داخلی از زاويه ديدهای قبلی خودشان به موضوع است و نوعی برخورد احساسي دارنــد. اينها بــه محتوا و پويايی سياســت خارجی و تحولات روابط بينالملل کاری ندارند. به اين وجه مهم بیتوجهند که چه تحليل آنها درست باشد چه غلط، کشور و مردم هستند که از تحريمها زيان میبينند. اما فرض کنيم «تحليل بدبينانه» برخی دوستان مخالف برجام درست باشد. کافی است وضعيت تحريمهای قبل و بعد از برجام را مقايســه کنيم. آيا وضعيت ما در اين دو دوره يکی اســت؟ تحريمهای قبل از برجام حاصل اجماع تحريمکنندگان از جمله چين و روسيه و کشــورهای اروپايی بود و از پشتيبانی قطعنامههای بسيار سختگيرانه شورای امنيت سازمان ملل متحد برخوردار بودو از نظر حقوق بينالملل و منشــور ملل متحــد، چتر مشــروعيت داشــت. تحريمهای فعلی آمريکا يکجانبه و از نظر حقوق بينالملل نامشــروع اســت. نه تنها قطعنامههای شــورای امنيت درباره تحريمها لغو شــده، بلکه هيــچ اجماعی درباره آنها وجود ندارد و حتی ســاير کشورها هم به آن معترض هســتند. اگر ما از برجام هيچ به دست نياورده باشيم، همينکه اين توافق و اجماع بينالمللی را شکســته و قطعنامههای فصل هفتمی شــورای امنيت را لغو کردهايم، دســتاورد بزرگی اســت. تقريبا اطمينان هم داريــم که در آينده نزديک، نــه چنين اجماعی دوباره حاصل خواهد شــد و نه چنــان قطعنامههايی صادر میشود. پس میتوانيم با اطمينان بگوييم که برجام دستاورد بزرگی برای ما و بقيه مذاکرهکنندگان است. کافی اســت نگاهی به مطالب رســانههای خارجی بهويژه رسانههای آمريکايی بيندازيم: هيچگاه آمريکا در مســئله تحريــم ما اينقــدر منزوی نبوده اســت. ناديدهگرفتن اين دســتاورد مهم در سطح بينالمللی بیانصافی اســت. به نظر میرســد دولت ترامپ در رفتار خود راهبرد خاصی نــدارد. هدف او ازبينبردن ميراث اوباماست. هر چيزی را که دموکراتها و اوباما دستاورد خود میدانند، ترامپ تخريب کرده يا در حال نابودی آن است: درباره محيطزيست و پيمان پاريس، کوبا، در ارتباط با ترتيبات خاورميانه، در رابطه با پيمان تجارت پاسيفيک TPP، سياســت تعامل با عربستان، نوع روابط با روسيه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.