در غیبت و غربت احزاب

Shargh - - صفحه اول -

راقم اين سطور در ســال 92 پس از انتخابات رياستجمهوری دوره يازدهم، در همين روزنامه وزين «شــرق»، با اشــاره به ســخنان جناب آقای دکتــر روحانی کــه کارکرد احــزاب در ايران را در حــد مغازهای توصيــف کردند که : «تنهــا در ايام انتخابات کرکرهاش بالا و پايين کشــيده میشود»، ضمن تحليل اجمالی دلايل و ريشههای تاريخی، فرهنگی و سياســی شــکلنگرفتن احزاب فراگير، کارآمــد و برنامهمحــور، بــر اين گزاره انگشــت تأکيــد و تصريــح گذاشــتم کــه آنچــه موجب نگرانــی انديشــهورزان و کنشــگران فرهيختــه سياسی و اجتماعی اســت، ظهور فرصتطلبی، سهمخواهی و رويش نيروهای فصلی و دوزيست در ساخت سياست و تأثير آن در شکلگيری دولت پس از هر انتخابات است.

جعفر رحمانزاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.