متأسفانه توهم توطئه و خیانت فراگیر شده است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: محمدرضا باهنر، دبير جامعه اسلامی مهندسين و اصولگرايی که در انتخابات اخير از رئيسی حمايت کرده بــود، از قراردادهــای نفتی دولت دفاع کرده اســت. او که اخيرا شــايعه حضورش در دولت روحانی هم طرح شده بود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.