دولت مصمم است که افراد به دليل مذهب و قوميت از مديريت محروم نشوند

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

معاون اول رئیسجمهوري روز گذشــته در دیــدار مجمع نمایندگان اســتان آذربایجان غربي از توجه ویژه دولت به استان آذربایجان غربي خبر داد و از مشارکت بالاي مردم این استان در انتخاب و رأي آگاهانــه، معنادار و بالا به حســن روحاني قدرداني کرد.

اســحاق جهانگیري با یــادآوري اینکــه یکي از نخســتین مصوبات هیئت وزیــران در دولت یازدهم درخصوص احیاي دریاچــه ارومیه بود، عنوان کرد: «بــاور دولت این اســت که با خشکشــدن دریاچه ارومیــه نهتنهــا اســتانهاي غربي و شــمال غربي کشور بلکه سایر اســتانها نیز دچار آسیب خواهند شــد به همین دلیل ســتادي ملي بــراي احیاي این دریاچــه تشــکیل و تاش شــد با کمترین فشــار بر مردم، مشکات دریاچه مرتفع شود که خوشبختانه توفیقــات خوبــي در این زمینه حاصل شــد؛ اگرچه هنوز تا نقطه مطلــوب فاصله زیادي داریم و دولت دوازدهم نیز به عنوان یکي از اولویتهاي کاري آن را دنبال خواهد کرد».او با بیان اینکه استان آذربایجان غربي از لحاظ کشــاورزي یکي از اســتانهاي مهم کشور است، افزود: «باید براي حل مسائل کشاورزي اســتان راهــکار پیدا کنیــم تا موانــع و دغدغههاي مردم اســتان در این زمینه مرتفع شود».معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه مرز، یکي از امتیازات و مزیتهاي مهم براي توسعه استان آذربایجان غربي که با چهار کشور داراي مرز مشترک است، محسوب ميشــود، گفت: «اینکه برخي افراد مرز را یک تهدید قلمداد ميکنند، درست نیست. نباید بهخاطر برخي مســائل امنیتي کوچک، مرز را که یکي از بزرگترین فرصتهاي توسعه است، نادیده بگیریم. استانهاي مرزي از فرصت ویژهاي براي توســعه برخوردارند و تصویب طرح ساماندهي مرزها و کولهبران که اخیرا از ســوي دولت به تصویب رسید در جهت رسیدگي و توجــه به وضعیت مرزهاي کشــور بود».او افزود: «اگر در استانهاي مرزي کشــور بازارچههاي مرزي فعال شــوند، گام مهمي در جهت توسعه اقتصادي و بهبــود وضعیت معیشــتي مــردم این اســتانها خواهد بــود. گاهي اهمیــت تجــارت از صنعت و کشاورزي بیشــتر است چراکه با سرمایهگذاري اندک در تجــارت مرزي ميتوان درآمدزایــي بالایي ایجاد کرد ».جهانگیري با اشــاره به ظرفیتها و مزیتهاي فراوان اســتان آذربایجــان غربي نظیر کشــاورزي، معــادن متعدد و برخورداري از مــرز، گفت: «انتظار این است که اســتان آذربایجان غربي با شکوفاکردن ظرفیتهــا بتواند جایگاه واقعي خــود را پیدا کند.» معاون اول رئیسجمهور بــا تأکید بر اینکه پذیرفته نیست افراد شایسته بهدلیل مسائلي مانند مذهب و قومیت نتوانند از فرصت خدمت در کشور برخوردار باشــند، یکي از جهتگیريهــاي دولت دوازدهم را توجــه به امر شایستهســالاري عنوان کــرد و افزود: «دولت مصمم است فضایي در کشور ایجاد کند که افراد توانمند و شایســته به دلیل مذهب و قومیت از فرصت مدیریت محروم نشوند چراکه همه ما ایراني هســتیم و از حقوق شهروندي یکسان برخورداریم .» او از استاندار آذربایجان غربي و نمایندگان مردم این استان در مجلس شوراي اسامي خواست عزم خود را جــزم کنند تا زمینه را براي حضور افراد شایســته و توانمنــد بدون توجه به مذهــب و قومیت در این استان فراهم کنند.

تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است

همچنیــن اســحاق جهانگیري، روز گذشــته در جلســه ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به چالشهــاي مختلف اقتصادي کشــور و با تأکید بر اینکه حل این چالشها با تعارف و رودربایســتي میســر نیســت، گفت: «مقابله با چالشهاي اصلي اقتصــادي کشــور نیازمنــد تصمیمگیريهاي قاطع و بهموقــع اســت».او با اشــاره به تغییر نام ســتاد راهبري اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتــي، عنوان کــرد: «صرف تغییر نــام و اطاق عنــوان فرماندهي نميتواند در اجــراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي مؤثر باشــد بلکــه مهمتر از عنوان فرماندهي، اختیاراتي اســت که این ســتاد باید از آن برخوردار باشــد. اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه اســت و اگر ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از اختیارات کافي برخوردار نباشد، برنامههاي این ســتاد ميتواند در جلســات ســایر شوراها نظیر شوراي اقتصاد نیز پیگیري شود.»

جهانگیــري بــا یــادآوري اینکه دولــت یازدهم تاش وســیعي براي تحقق و اجراي سیاســتهاي کلي اقتصــاد مقاومتي کــرد، عنوان کــرد: «دولت یازدهم تمرکزي جدي را به اجراي اقتصاد مقاومتي معطوف کرد و با اولویتبندي برنامهها تاش شــد اقتصاد کشور در برابر شــوکهاي داخلي و خارجي مقاوم شود. شــاخصهاي اقتصادي نشان ميدهد عملکرد دولت یازدهم در سال 9۵ عملکردي مثبت بوده و تــداوم روند کاهشــي تورم و افزایش رشــد مثبت اقتصادي از جمله دستاوردهاي اقتصادي در این چهار سال بوده اســت».رئیس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشــاره به گزارشــات ارائهشــده این ســتاد مبني بر کاهش میــزان صادرات غیرنفتي در چهارماهه نخســت ســال جاري، افزود: «در این گــزارش دلایل کاهــش صادرات غیرنفتــي و موانع پیشروي توســعه صادرات نیز مطرح شد اما براي حــل این موانــع نیازمند اتخــاذ تصمیمات جدي و راهگشا هستیم».او با تأکید بر اینکه موضوع حمایت از توســعه صادرات غیرنفتــي امري مهم و ضروري براي کشور اســت، گفت: «اگر به دنبال اشتغالزایي و افزایش تولید هســتیم، هیچ اقدامي مهمتر از آن نیســت که زمینه را بــراي ورود کالاهــاي ایراني به بازارهاي بینالمللــي فراهم کنیم که تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توســعه صــادرات دارد و هم رفع موانع پیشروي صادرکنندگان را ميطلبد.»

جهانگیري با اشاره به تدوین بسته حمایتي جدید توســعه صادرات غیرنفتي براي سال 96، افزود: «در وزارت امور اقتصــادي و دارایي هیئتي براي پیگیري این بســته مأموریــت یافتهاند و انتظــار داریم اتاق بازرگاني ایران و دبیرخانه ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نیز اجراي این بســته را بــا جدیت پیگیري کنند».او رفع موانع بانکي را از مهمترین پیشنیازها براي توســعه صادرات و واردات کالا و تأمین منابع مالي خارجي دانســت و خواســتار تدوین و پیگیري جدي راهکارهاي عملــي براي حل تعامات بانکي با کشورهاي هدف صادراتي ایران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.