كتككاري یك نماینده با مأمور راهنمایي و رانندگی

Shargh - - سیاست -

درگیــري یک نماینده مجلس با مأمور راهنمایــي و رانندگي در فرودگاه مهرآبــاد تهران، یکي از موضوعــات داغ خبري بود. ماجــرا از این قرار بود که پیش از ظهر دیــروز خبرگزاريها از درگیري نماینــده یکي از حوزههاي انتخابیه غرب کشــور با یک مأمور راهور ناجا در فرودگاه خبر دادند. پس از آن بود که ابتداي نام او منتشر شد: «ح.ک». در همین حین بود که خبرهایي هم مبني بر بازداشــت این نماینده دستبهدست ميشــد که البته تکذیب شــد. ســاعتي بعد، نام این نماینده از حالت مخفــف «ح.ک» بیرون آمد و نامش منتشر شد: «حمدالله کریمي» نماینده بیجار. در این بین طیف خاصي از اصولگرایان قصد داشــتند از این ماجرا هم اســتفاده سیاســي کنند و این نماینده را منتسب به اصاحطلبان معرفي کنند؛ هرچند گفته ميشد نام او در بین افراد مورد حمایت اصاحطلبان براي مجلس دهم قرار داشت، ولي مصاحبهاي از او در «خبر ویژه» کیهان منتشر شده بود که او یعنی «حمدالله کریمي» صراحتا گفته بود «اصاحطلب نیستم».

اما با معلومشــدن نام این نماینــده او در گفتوگو با برخي خبرگزاريها روایــت خودش را تعریف کــرد. همزمان فرمانده پلیس فــرودگاه مهرآباد روایت دیگري از ماجرا دارد. حســینزاده در گفتوگو با ســایت «پلیس» با اشــاره به این درگیري گفــت: «پلیس با توجه به تهدیــدات امنیتي و انجام وظایف خود در حوزه تدابیــر امنیتي، خودروي مورد نظر را که بدون مجوز ســعي در عبــور از گیــت مخصوص فرودگاه داشــت، متوقــف ميکند اما متأسفانه راننده خودرو در امور انتظامي فرودگاه مداخله و شخصا اقدام به بالابردن راهبند گیت مربوطه در حضور مأمور مستقر ميکند».

دقایقي بعد از حادثه «ایسنا» به نقل از «مرکز اطاعرساني ناجا» گزارش داد کــه «یکي از مأمــوران پلیس راهنمایــي و رانندگي در فــرودگاه مورد فحاشــي و ضربوشــتم یکي از نمایندگان مجلس قرار گرفت و در پي این درگیري بیني مأمور پلیس با ضربه سر نماینده دچار شکستگي شد».

نماینده به مأمور راهور توهین ميکند

فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد افزود: «پس از این اقدام، مأمور انتظامي مســتقر در گیت از ورود خــودرو جلوگیري کرده و خــودروي نماینده نیز با تغییر مســیر از لاین کناري وارد ترمینال ميشــود اما در حین این تغییرمسیر و حرکت به ســمت پارکینگ، نماینده مذکور به مأمور راهور مستقر در محل توهین ميکند. این مأمور نیز دســتور توقف و ارائه مــدارک داده اما خودرو بدون توقف و توجه به دســتور پلیس به راه خــود ادامه ميدهد».فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد با اشــاره به اینکه در استعام شماره خودروي مورد نظر، مشــخص شد این خودرو داراي بیش از چهار میلیون تومان خافي نیز هســت، گفت: «پس از این اتفاقات؛ خودروي مذکور داخل پارکینگ رفت و پس از پارککردن، نماینده مذکور در حال عزیمت به ســالن ترمینال مجددا بــه مأمور راهور و اینجانب که مقابل ترمینــال براي انجام وظایف معمول خود مستقر بودیم، توهین و تهدید کرد».او افزود: «با وجود درخواستهاي مکرر اینجانب )به عنوان فرمانده پلیس فرودگاه( به دعوت نماینده مذکور به حفظ آرامش، متأســفانه او به صورت مأمور راهور سیلي زد؛ بنابراین در راســتاي ایجاد آرامش و ازبینبردن جو ایجادشــده، او را به همراه راننده و همســرش به ســالن هدایت کردم اما متأســفانه این نماینده مجددا ضربه دیگــري به مأمور راهــور وارد کرده و همزمان راننده او نیــز به دنبال ایجاد ناآرامي بود. در نهایت براي آرامکردن این افراد و جو ســالن، دســتور دادم آنان را به دفتر افســر نگهباني هدایت کنند و در تمام این مراحل ســعي در ایجاد آرامش بود».

تهدید و فحاشي ادامه یافت

حسینزاده افزود: «باوجود درخواستهاي مکرر پلیس از این افراد، مبني بر رعایت آرامش، متأســفانه تهدیدها و فحاشيها در دفتر افسر نگهبان نیز ادامه یافت تا جایي که در نهایت نماینده مذکور با ضربه سر به صورت افسر راهور موجب آســیب بیني او شــد که مأمور مذکور با دســتور مقام قضائي به پزشــکي قانوني معرفي شــد.این مقام انتظامي بار دیگر با تأکید بر اینکه در تمام مدت، مســئولان فرودگاه نیز در دفتر پلیس حضور داشــته و شاهد بياحترامي و ایراد ضربوشــتم از طرف این نماینــده بودند، گفت: «در این رابطه پرونده تشکیل و به مقام قضائي ارجاع شد و پرونده در حال رسیدگي است و البته فیلمهاي دوربین مداربسته نیز موجود است».

حسینزاده تصریح کرد: «باوجود این برخوردها از آنجا که این نماینده به همراه وزیر راه و شهرســازي عازم سنندج بود و همسر او نیز حضور داشت از مسافرت ایشــان ممانعت نکردیم اما پرونده مفتوح بوده و از سوي مقام قضائي در حال رسیدگي است».

او تأکید کرد: «با توجه به تهدیدات و تدابیر امنیتي؛ گیت مذکور مخصوص خودروهایي است که مجوز قانوني دارند و در کنار آن لاین عمومي قرار دارد کــه همه خودروها ميتوانند از آن تــردد کنند، این درگیري در حالي رخ داد که هر دو لاین به یک مقصد منتهي ميشوند و فاصلهاي نیز با هم ندارد».

نماینده بیجار: در دفاع از حرمت ناموس خود درگیر شدم

امــا «حمدالله کریمي» بــه «میزان» گفتــه که «قرار بود ســاعت 6:۵0 بههمراه وزیر راه، مســکن و شهرسازي و تعدادي از نمایندگان عضو مجمع نمایندگان اســتان کردستان براي سرکشــي به پروژههاي عمراني در دست اجرا در منطقه و اطاع از مشــکات مردم در حوزه مســکن و راه به استان کردســتان ســفر کنیم و با توجه به ترافیک، من پنج دقیقه دیرتر به فرودگاه رسیدم. به همین دلیل خواستم با خودرو مسیر حدود 100متري از پارکینگ تا ورودي ترمینال شماره ۲ فرودگاه را طي کنم که مأمور حراست فرودگاه مانع این کار شد ». او افزود : «بعد از این من کارت شناسایي نمایندگي را ارائه کردم کــه باز هم اجازه ورود خودروی من به محدوده مســیر اختصاصي ترمینال داده نشد؛ بنابراین من از خودرو پیاده شدم و به سمت ترمینال حرکت کردم و قرار بود خودرو شــخصي بنده بههمراه راننده همســر من را به محل کار برساند، اما درحاليکه من بههمراه معاونان وزیر و تعدادي از نمایندگان در فرودگاه منتظر پرواز بودم، همســرم با من تماس گرفت که مأمور راهور ناجا مانع حرکت خودرو شده اســت. این مأمور پیش از آنکه من از ماشین پیاده شوم نیز در صحنه حاضر شده بود.»

کریمــي ادامه داد: «مــن بافاصله خود را به خودروی حامل همســرم رساندم و مشــاهده کردم که مأمور راهنمایي و رانندگي همسر مرا با دست به مقام مافوق خود نشــان ميدهــد و او را تهدید ميکند و عاوه بر تهدید، فحاشيهایي را نیز به همسر من داشت و مانع حرکت خودرو شده بود و من نیز در دفاع از حرمت ناموس خود با مأمور راهور درگیر شدم.»

همسرم از مأمور راهور شکایت ميکند

او تأکید کرد: «من هیچگاه نخواســتم بيقانوني انجام دهم و به محض اینکــه دریافتم امکان ورود با خودروی شــخصي به محدوده تاکســيهاي مقابــل ورودي ترمینال را نــدارم، پیاده حرکت کردم، امــا نميدانم به چه دلیلي مأموران راهنمایي و رانندگي مانع همســر من شدند و به او در مقابل من توهین کردند. درحاليکه من مشــغول انجام وظیفه و در مسیر سفر به حوزه انتخابیه براي رســیدگي به مشکات مردم بههمراه وزیر و تعدادي از نمایندگان بودم».

نماینــده بیجار تصریــح کرد: «فیلم ایــن درگیري، هــم در دوربینهاي حفاظتــي و هم در تلفن همراه من وجود دارد و البته من تا این لحظه قصد انتشــار این فیلم را ندارم؛ چراکه معتقدم حرمت نیروي انتظامي باید حفظ شــود و باعث سوءاستفاده رســانههاي بیگانه نشــود و انتظار دارم نیروي انتظامــي براي این حادثــه عذرخواهي کند و بهجــاي فرافکني و یکطرفه انعکاسدادن موضوع، اصل موضوع را بپذیرد، ضمن اینکه همســر من نیز از مأمور راهنمایي و رانندگي شــکایت خواهد کرد و من نیز درحالحاضر در بازداشــت بهسر نميبرم و بههمراه وزیر راه در سفر استاني سنندج هستم و موضوع بازداشت را قویا تکذیب ميکنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.