تأکيد عراقچي بر همکاري متداوم ايران و روسيه

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

عباس عراقچي، معــاون امور حقوقي و بینالملــل وزیر امور خارجه، ميگوید توافقنامههایي که اخیرا بین ایران و ســرمایهگذاران خارجي به امضا رســیده نشــاندهنده تنوع در نحــوه همکاريهاي اقتصادي با کشــورهاي اروپایي و آسیایي است که روسیه در رأس آنها قرار دارد.

عراقچــي در مراســم امضاي قرارداد مشــارکت تولیــد واگن بین ســازمان گســترش و نوســازي صنایع ایران )ایدرو( و شرکت «ترنس مش هلدینگ» روســیه که ظهر دیروز در ســاختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شــد، با ابراز خوشحالي نسبت به اجرائيشدن توافقات صورتگرفته با کشورهاي خارجي پس از برجام، گفت: بسیار خوشــحالیم که یکســالونیم از اجراي برجام ميگذرد و توافقها با کشــورهاي خارجي به مرحله اجرا رسیده است. عراقچي تصریح کرد: بهتازگي قراردادهاي توتال و آلســتون به مرحله امضا رسیده و اکنون نیز امضاي قرارداد با شــرکت ترنس مش هلدینگ روسیه مدنظر قرار گرفته است که این مسئله نشاندهنده تنوع در همکاريهاي اقتصادي ایران با کشــورهاي اروپایي و آسیایي است که روسیه در رأس آنها قرار دارد. او با تأکید بر اینکه ایران کشــورهاي دوست خود در زمان تحریم را فرامــوش نخواهد کرد و در پروژههــاي آینده آنان را در اولویت قرار خواهــد داد، افزود: ایران با روســیه همکاريهــاي متداومي خواهد داشت و ما گســترش همکاري با دوستان قدیمي خود را بهعنوان یک اولویت مدنظر قرار دادهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.