پشت پرده را برملا ميكنم

Shargh - - سیاست -

خبرآنلايــن:

محمــود احمدينــژاد رئیسجمهور ســابق بــا صــدور اطاعیهاي، ادعاهاي دادســتان دیوان محاسبات را تکذیب کرد. در این اطاعیه آمده است: اینجانب اصرار داشته و دارم که مانند 1۲ سال گذشته به خاطر مصالح کشور در برابر این رفتارهاي ضداخاقي و ضدمردمي به ســکوت خود ادامه دهم لیکن امروز احساس وظیفه ميکنم تا پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برما نمایم. ضمن تکذیــب قاطع این ادعاها، اعام ميدارد که اظهارات این فرد، مصداق مجرمانه اشــاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومي و رفتار و اقدامات ایــن فرد که به پشــتیباني صاحبان قدرت تکرار ميشــود برخاف قانون اساســي و مســتوجب تعقیب قضائي است. اما از آنجا که طي ســالهاي اخیر شــکایت مــا از افترا و اتهامزنندگان تاکنون رســیدگي نشده است، به ناچار باید این مسائل را با شما در میان بگذارم. به لطف خداوند و بهزودي شرح کاملي از اصل ماجرا و توطئههاي غیراخاقي طراحيشده را با شما در میان خواهم گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.