تشكر سخنگوي شوراي نگهبان از ظریف

Shargh - - سیاست -

مهــر:

عباســعلي کدخدایــي ســخنگوي شوراي نگهبان با انتشــار فیلمي از گفتوگوي محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان با یک خبرنگار آمریکایي، در کانال تلگرامياش، از ظریف به دلیــل «دفاع از انتخابات در ایران» تشــکر کرد. ظریف در این گفتوگو، در پاسخ به تاش خبرنگار آمریکایي براي القاي تقلبيبودن انتخابــات در ایــران و رقابتينبــودن آن، تأکید ميکند که «مردم 10 ســاعت در صفهاي رأي نميایســتند که در یک انتخابات تقلبي شرکت کنند». ظریف در ایــن گفتوگو همچنین با ذکر نمونههایي از ســازوکارهاي بررسي صاحیت نامزدهاي ریاستجمهوري در انتخابات آمریکا، از سازوکار بررســي صاحیت نامزدها از سوي شوراي نگهبان دفاع ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.