اطلاعیه وزارت بهداشت درباره وضعیت درمانی محصورین

Shargh - - سیاست -

خبرآنلاين:

وزارت بهداشــت درباره وضعیت درمانی محصوریــن اطاعیهای صادر کرد. وزارت بهداشــت در ایــن اطاعیــه خود آورده اســت: تاکنون به وزارت بهداشت، مسئولیتی درخصوص پیگیری درمان محصورین محول نشــده است. به دنبال اظهارنظرهایی پیرامون وضعیت ســامتی مهندس میرحســین موســوی و حجتالاســام مهــدی کروبــی، وزارت بهداشــت اعــام کرد: «تاکنون به این وزارتخانه مســئولیتی درخصوص پیگیری مسائل درمانی ایشان محول نشده است». در این اطاعیه همچنیــن آمده:«عیادتهای وزیر بهداشت در بیمارســتان، اقدامی شخصی بوده و بــه منظور ارائه گزارش به مقامات بالاتر حســب درخواست این مقامات، انجام شده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.