سفر امیرعبداللهیان به بیروت براي رایزني درباره مسائل منطقه

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

روز گذشــته، حســین امیرعبداللهیــان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل براي رایزني درباره مســائل پارلمانــي و منطقهاي وارد بیروت شد. او در سفر خود به بیروت درباره مسائل پارلماني و منطقهاي رایزني خواهد کرد. همچنین تحــولات مســجدالاقصي و مشــورتها دربــاره فلسطین و مقاومت ازجمله موضوعاتي است که در جریان سفر مدیرکل بینالملل مجلس شوراي اسامي پیگیري خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.