هواپیماي نو به چه قیمتي؟

Shargh - - سیاست -

ســردار ســناييراد معاون سياسي ســپاه: مخالف واردکردن هواپیماي نو نیســتیم اما به چه قیمتي؟ در جایــي ميخواهیم حرف حق بزنیم اما درســت حرف نميزنیم و مردم فکر ميکنند یک گروه مدافع آزاديهاي اجتماعي هستند و یک گروه هم مخالف؛ از اینرو در شرایط پیچیدهاي قرار گرفتیم.) تسنيم(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.