سخنان میرسلیم ارزش پاسخگویي نداشته

Shargh - - سیاست -

سيدمحمد حسيني، عضو جمنا: حزب مؤتلفه اعام کرده که از صحبتهاي میرسلیم سوءاستفاده شده. هرازچندي مطالبي علیه جبهه بیان شده که نظرات شــخصي برخي افراد اســت و ارزش پاســخگویي نداشــته. رســانههاي تفرقهافکن با فضاســازي به تضعیف نهاد مقدس سپاه پرداختهاند. )خبرآنلاين(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.