استراتژي امام انعطاف نبود

Shargh - - سیاست -

روحالله حســينيان: امام قطعنامــه را جام زهر ميدانستند چون استراتژي ایشان انعطاف نبود. وقتــي به انعطاف به عنوان یک اســتراتژي نگاه کنیم، تمام تاش این است که با دشمن در همه مســائل گفتوگو کنیم و کوتاه بیاییم تا به زندگي خود برسیم ولي امام اینطور نگاه نکرد. )مهر(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.