براي تحقق اقتصاد مقاومتي نيازمند بستههاي حمايتي- تشويقي هستيم

Shargh - - سياست -

ميزان:

رئيس قوه قضائيه روز گذشــته در جلسه مســئولان عالي قضائــي، گفت: «امروز مســئله فقر و محروميت در جوامع اســامي، يک مسئله درخورتوجه اســت و خصوصا براي كشــور ما كه يک كشــور اســامي و داراي معادن غني است، پديــده محروميت و فقر زيبنده نيســت. اگر اغنيا، حقــوق فقــرا و ضعفــا را بپردازنــد و حكومت اسامي نيز وظايف خود را به درستي انجام دهد، نبايد هيچ فقير و محرومي داشته باشيم».

آيــتالله آمليلاريجاني افزود: «امام رضا )ع( در اين باب ميفرمايند اگر كسي فقير مسلماني را ديد و ســامي كه به او كرد، با سامي كه به اغنيا ميكند، برابــر نبود، خداونــد را در حالي ماقات خواهــد كرد كه بر او غضبناک اســت. با توجه به اين معيار كه حضرت علي بن موســيالرضا )ع( ارائه فرموده است، بايد بسنجيم كه آيا ما شيعيان در مواجهــه با فقرا و اغنيا طبــق همين ارزشها رفتار ميكنيم يا خير».

او با اشاره به جلسه روز يكشنبه سران قوا اين نشست را بسيار مفيد توصيف كرد و گفت: «امروز بحث اقتصاد و معيشت، مسئله اول كشور است و همه قوا بايد دست به دست هم دهند تا معضات موجود در مسير توليد و اشتغال رفع شود».رئيس دستگاه قضا با اشــاره به طرح پيشنهادي در جلسه ســران قوا براي اتكا به سرمايههاي داخلي در كنار جذب ســرمايههاي خارجي، عنوان كرد: «بــا توجه به اينكه مجموعه ســرمايههاي نــزد مــردم بســيار درخورتوجــه اســت، بــراي اينكه راهــي بــراي تحريــک توليــد و اشتغال بيابيم، نيازمند بستههاي تشــويقي ـ حمايتي هستيم كه بــراي تهيه اين مشــوقها بايد هر ســه قوه همــكاري كنند». آيتالله آمليلاريجاني با بيان اينكــه رئيسجمهــور محترم و رئيــس محتــرم مجلس نيز نيــاز به چنين مشــوقي را تأييد كردند، گفت: «قــوه قضائيه نيز وظيفه تأمين امنيــت اقتصادي را برعهده دارد و لازم اســت اين بســتههاي حمايتي ـ تشويقي در كنــار اقدامات قــوه قضائيه براي تأميــن امنيت اقتصــادي و امنيت ســرمايهگذاري تهيه و تدوين شــود. ســرمايهگذار بايد بداند در فضايي كه ســرمايه او در بانکها 20 درصد سود قطعي خواهد داشت، چگونه ميتواند ريســک كار در فضايي را كه سود آن قطعــي نيســت، بپذيرد».او با اعــام آمادگي دســتگاه قضا براي همكاري برای تهيه و اجراي بســتههاي حمايتي- تشــويقي در راستاي تحقق سياســتهاي اقتصاد مقاومتي، افــزود: «در اين زمينــه بايد كميتــهاي از متخصصــان و اهل فن تشــكيل شــود تا با مطالعات دقيق مشــوقهاي لازم به شــكل فني و دقيقي تهيه شوند».آيتالله آمليلاريجاني بــا تأكيد بر لــزوم توجه جدي به ســرمايههاي داخلي و حمايــت از توليد ملي در كنار اقداماتي نظير مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابراز اميدواري كرد كه با تهيه و اجراي اين بســتههاي حمايتــي ـ تشــويقي، وضعيت اقتصادي كشــور هرچه زودتر در راســتاي منويات و فرمايشهاي مقام معظم رهبري بهبود يابد.

آمريکا از رفتار ملت بزرگ ايــران درس نگرفته است

او در بخــش ديگري از ســخنان خود با اشــاره به ادامــه رفتار خصومتآميز آمريــكا، عنوان كرد: «آمريكا همان روشــي را كه ســاليان طولاني است نسبت به مردم و نظام ما در پيش گرفته، همچنان ادامــه ميدهــد. اكنون نيــز پــس از برجام اقداماتي صــورت ميددهند تا هم برجام را به نحوي نقض كنند و هم تحريمهاي ظالمانه را بهنوعي توســعه دهند. اين نشان ميدهد كه از رفتار ملت بزرگ ايران درس نگرفتهاند و فرامــوش كردهانــد كــه ايــن مردم در ســالهايي كه بهشــدت زير فشــار مشــكات اقتصادي قرار داشتند و در دوران دفاع مقدس با تمام مشكاتي كه در عرصه دفاعي وجود داشــت، مقاومــت كردنــد و امــروز نيز اين نظام و اين ملت قويتر از هر زمان ديگــري در منطقه ميدرخشــند». رئيــس قــوه قضائيه گفــت: «همه مســئولان در دولــت، مجلس و قوه قضائيه به صورت متحد و يكپارچه پاسخ محكمي به اقدامات آمريكا خواهند داد. جمهوري اســامي بارها نشان داده كه به فشارهاي دشــمنان اعتنايي نخواهد كرد و خــود را تابع جوســازيهاي بينالمللي نميداند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.