خوف دارم پوپولیسم حاکم شود

Shargh - - سياست -

باهنر در انجمن انديشه و قلم سخنان ديگری هم گفته است كه اهم آن در ادامه میآيد: *برای استقرار كامل دموكراسی در كشور نيازمند مهندسی مجدد ساختارها هستيم. *خوف آن دارم كه دموكراسی در نظام جمهوری اسامی با اختال همراه شود و اين اختال در آينده به حاكميت پوپوليسم منجر شود.

*آينده مردمســالاری دينی در خطر اســت. با مســيری كه ما میرويم يا مردمســالاری آنقدر خراطی میشــود كه ديگر ارزشــی نخواهد داشت يا به مردمســالاری مقداری عمل میشود كه وارد يک سيستم پوپوليستی كه هيچ سامانهای ندارد، میشويم.

* ســه رئيسجمهوری اخير كشــورمان يعنی آقای خاتمی، آقای احمدینژاد و آقای روحانی يک ماه مانده به انتخابات با تأثير بر فضای كلی كشــور رئيسجمهوری شدند. هر سه آنها نيز از آرای منفی رقيب خود بهره گرفتند.

* دوره ســاخت افرادی كه تبديل به كاريزما میشوند گذشته است. به جای شخصيتهای كاريزما بايد به فكر اصاح ســاختارها باشيم. وگرنه اينطور اســت كه اگر آقای مهدوی فوت كنند، ما يتيم میشويم و اگر ديگر خدایناكرده آقای خاتمی فوت كنند، اصاحطلبان يتيم میشوند. * با قاطعيت میگويم رئيسجمهوری بعدی حتما يک حرّاف قوی خواهد بود و اين يک فاجعه است. * معتقدم كشــور را با يک مجلس نمیتوان اداره كرد؛ آن هم مجلسی كه نمايندههايش تا بيايند اسم خيابانهای تهران را ياد بگيرند، دوره حضورشــان در مجلس تمام میشود. چگونه اين افراد با اين شرايط میتوانند طبق قانون اساســی نقشــه راه دولت و مملكت را ترســيم و برنامه تصويب كنند. البته توفيق سيستم دومجلسی نيز منوط به شكلگيری ساختار حزبی در كشور است.

* ســال ديگر نظام جمهوری اسامی 40ساله میشود و 40سالگی زمان پختگی و واقعبينی است. اگر ما در 40ســالگی بخواهيم واقعبين باشــيم، در بخشهای زيادی عملكردمان موجب افتخار است اما در بعضی بخشها نياز به تجديدنظرهای اساســی داريم. در اين 40 سال هنوز پاسخ مناسبی برای اين سؤال كه «جمهوری اسامی چيست؟» نداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.