«در غیبت و غربت احزاب»

Shargh - - سياست -

همانگونــه كه انتظــار میرفت، بــه دليل عامل پيشگفتــه از موضوعــات و مباحــث پســاانتخابات دوره دوازدهــم، مســئله تشــكيل كابينــه و چيدمان هيئت وزيران اســت كه به گفتمان مســلط رسانهها، تريبونها، سايتها و شــبكههای مجازی تبديل شده است. گمانهزنیها، توصيهها، بيمها و اميدها از سوی جناحها، ســايق و گرايشهای سياسی، حتی از سوی اردوگاه رقيــب جناب آقای روحانی، با غلظت شــديد طرح و به طور حتم تــا روز معرفی اعضای دولت به مجلس شورای اسامی ادامه خواهد يافت. با تأسف بايد اذعان كرد يكی از بزرگترين آفات پس از انتخابات در نظامهای سياســی كه انتخابات آنها بر پايه رقابت احزاب صورتبندی نمیشــود، همين پديده اســت. در نظامهای سياسی «رياســتی» و پارلمانی كه كارزار انتخاباتی بر اســاس رقابت احــزاب صورت میگيرد، دولتها، برآمده از حزب پيروز هستند...

ادامه در صفحه 4

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.