بازتاب

Shargh - - سياست -

پاسخ روابطعمومی شهرداری تهران:

شهرداری تهــران مطابــق بــا بنــد 15 مــاده 55 قانــون شــهرداریها، با تعيين سياســتها و روشهای كنترلی نوين، برابر با اســتانداردهای بينالمللی و بــا بهرهگيری از نيروهای انســانی متخصص دفع آفات، تشــكيل كميتههای علمی و فنی نسبت به كنترل و مبارزه با جمعيت موش در ســطح معابر عمومی اقــدام مینمايــد. در محــدوده خيابان پيــروزی واقع در منطقه 14، كليه مبارزات تلفيقی اعــم از مبارزه شــيميايی، فيزيكــی و ... همراه با نصب بنرهای اطاعرســانی و پخش بروشورهای آموزش شــهروندی بــه دفعات صــورت گرفته اســت. همچنين با توجه به پيام شهروند محترم در نشانیهای يادشده، اقدامات كنترل و مبارزه به صورت مستمر و ويژه ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.