پایان ریلخوابی نعمتزاده

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

«بدون اینکه نعمــتزاده روی ریــل بخوابد، مشــکل واردات واگــن حل شــد »؛ این را به شــوخی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( میگوید. حدود یکســال پیش بر ســر جریان واردات واگن از روســیه جنجالی بهپا شــده بــود. همچنانکه راهآهن جمهوری اسلامی ایران برای واردات پنج هزار واگن روسی اصرار داشــت، وزیر صنعت نسبت به این موضــوع واکنش نشــان داده و گفته بــود: «روی ریل میایستد و از ورود ۵000 واگن باری به کشور جلوگیری خواهد کرد». بااینحال گویا قضیه سادهتر از اینها حل شد و همین دیروز، قرارداد همکاری در زمینه طراحی، تحقیق و توسعه، ساخت و تعمیر انواع واگن مترو بین سازمان گسترش و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه به امضا رسید. این دومین قرارداد بزرگ پسابرجام پس از قرارداد توتال است.

فضای مناســب ســرمایهگذاری در ایــران باوجود فشارهای آمریکا

در این مراسم که عباس عراقچی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه و محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حضور داشتند، عراقچی گفت: امضــای قراردادهای همکاری با شــرکتهای خارجی نشــان میدهد که با وجود فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، فضای مناسبی برای سرمایهگذاری در ایران وجود دارد.عباس عراقچی در مراسم امضای قــرارداد مشــارکت ریلــی ایــران و روســیه گفت: در ماههای گذشــته برخی مذاکرات با طرفهای خارجی به نتیجه رســیده و امروز نیز شــاهد امضای قرارداد با طرف روسی در زمینه توسعه صنایع ریلی هستیم.وی با اشــاره به حجم ســرمایهگذاری 2.۵ میلیاردیورویی قرارداد ریلی ایران و روسیه افزود: فضای مناسبی برای ســرمایهگذاری در ایران وجــود دارد و با وجود تلاش آمریــکا و رژیم صهیونیســتی برای تخریــب این فضا، امضــای قراردادهای جدید نشــان میدهد که فضای خوبــی برای ســرمایهگذاری در ایران وجــود دارد که نشاندهنده شکست تلاشهای آنهاست.

همکاری با روسها در ســاخت واگن با داخلیسازی ۵۵ درصدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به امضای قرارداد همکاری ایران و روســیه در زمینه تولید واگن، گفت: شروع تولید با داخلیسازی ۵۵ درصدی خواهد بود کــه بهتدریــج افزایش خواهــد یافت.محمدرضا نعمتزاده در حاشیه مراسم امضای قرارداد همکاری ایران و روســیه برای تولید واگن با اشــاره به اینکه در قالب همکاری ایران و روســیه، طرف خارجی شرکت واگن پارس را خریداری خواهد کرد، ادامه داد: شرکت واگن پارس در ســالهای گذشــته تقریبا نیمهتعطیل بود ولی در یکی، دو ســال اخیر فعال شده و در قالب قرارداد جدیــد با روسها نیز تمــام ظرفیت آن فعال خواهد شــد.وی با بیــان اینکه دولت بــه حملونقل عمومی اهمیت میدهد و حملونقل ریلی از اولویت بالایی برخوردار است، گفت: به این موضوع در برنامه ششــم توجه شــده و مقدمات آن در یک سال گذشته در قالب قوانین و مصوبات شورای اقتصاد به تصویب رسیده است.به گفته نعمتزاده، تولید دو هزار دستگاه واگن مترو در کشور پیشبینی شده و علاوهبراین، تولید تعداد زیادی واگن مســافری و باری نیز پیشبینی شده اســت.وی ادامه داد: سال گذشــته توافق کردیم که از شــش هزار دســتگاه واگن مورد نیاز وزارت راه، حدود هزارو صد دســتگاه از روســیه خریداری شود، اما پنج هزار دستگاه باقیمانده با همکاری سه شرکت ایرانی و روسی در ایران به تولید برسد.وی تصریح کرد: قرارداد مشــارکت با روسها بلندمدت است، تا 30 سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت و البته قابل تمدید نیز هست.

بدون اینکه نعمــتزاده روی ریل بخوابد، مشــکل واردات واگن حل شد

منصور معظمی، رئیس ســازمان گسترش، هم در مراسم امضای قرارداد تولید مشترک واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه با اعلام اینکه از محورهای مهم این قرارداد اســتفاده حداکثری از تولید داخل اســت، اظهــار کرد: مدیریت در این قرارداد چرخشــی اســت و تأمین مالی هم از ســوی طرف روســی انجام شــده اســت.معظمی با اشاره به اینکه شــرکت تازهتأسیس بهصورت 80 درصد روســی و 20 درصد ایرانی است، ادامــه داد: این قرارداد با ســرمایهگذاری دو میلیارد و ۵00 میلیونیورویی انجام خواهد شــد. طرف روســی با خرید یک کارخانه واگنســاز داخلی شروع به تولید واگن و سرمایهگذاری داخلی خواهد کرد.همچنین در حاشــیه این مراسم، معاون وزیر صنعت در مورد دلیل لغو واردات ششهزار دستگاه واگن باری و کاهش آن به هزاروصد دســتگاه گفت: آقــای نعمتزاده عنوان کــرده بودند که روی ریل میخوابند و اجازه نمیدهند کــه این اتفاق صورت گیرد، امــا در نهایت بدون اینکه روی ریل بخوابند مســئله حل شد. با صحبتهایی که با وزارت راه و شهرســازی صــورت گرفت، بدون اینکه واردات واگنهــای باری به کشــور صورت گیرد قرار بر این شــد که هزاروصد دستگاه واگن وارد شده و مابقی آن با مشارکت در داخل تولید شود.

حــذف روادید در ســفر ایرانیها به روســیه از ۲ ماه آینده

همچنین لوان جاگاریان، ســفیر روسیه در ایران، از رایزنی با مســئولان وزارت امور خارجه ایران در حوزه گردشــگری برای حــذف روادید در ســفر ایرانیها به روسیه از دو ماه آینده خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.