«در غیبت و غربت احزاب»

Shargh - - اقتصاد -

... و حــزب و رئیسجمهور یا نخســتوزیر آن، به تناسب هریک از نظامهای یادشــده، هیئت وزیران را مشــخص میکنند. امــا در نظامهای سیاســی دیگر، ازجمله کشور ما به باور نگارنده در هیچیک از دو مدل پیشگفته تعریف و دستهبندی نمیشود. تا زمانی که احزاب به معنای واقعی و نه فصلی شــکل نگیرند و انتخابات در پروســه رقابت جدی برنامههای احزاب ســامان نگیرد، گریزی از این معضل نیســت. به بیان استاد مصطفی ملکیان در کتاب تقدیر ما و تدبیر ما : «در باورهــای ذهنی و باورهای عینی بالقوه قابل تحقیق، هیچ چارهای جــز رجوع به افکار عمومی نیســت.» چه کســی اســت که نداند این انتخابات مانند بیشتر انتخابات ادوار ریاستجمهوری، عرصه ارائه دو تفکر و نگرش در نحوه حکمرانی و مدیریت عالی جامعه و نظام برای احراز مسئولیت دومین مقام رسمی کشور بــود. هریک از این دو تفکر و رویکــرد، در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی آرای متفــاوت و بعضا فاصلهداری را عرضه کردند و مردم نیــز آزادانه به یکی از این دو تفکر رأی دادند. از منظر قانون اساســی هم موضوع صریح و شفاف است؛ به استناد اصل ششم قانون اساســی، اداره امور نظام با اتکا بر آرای عمومی است که به طور منحصر از معبر و مجرای انتخابات عبور میکند. اکنون که بر اســاس قانون اساســی و دموکراسی، افکار و آرای عمومی در ترازوی انتخابات وزنکشــی شده اســت، آیا اقتضای عدالت و عقلانیت نیست که شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادهاند در دولت، استانداریها، فرمانداریهــا و مدیریتهای کل در مســئولیتهای سنگین و حساس حاکم شــوند؟ اکثریت 24 میلیون، رئیسجمهــوری را با مواضع، شــعارها، برنامهها و جهتگیریهای متفــاوت از رقبایش انتخاب کردند؛ پس اکنون نوبت منتخب آنهاســت کــه همکارانی را برگزینــد تا او را تمام و کمــال در تحقق وعدههای انتخاباتــی و مطالبــات اکثریت پیروز، مدد رســانند و این تقسیمبندی بههیچوجه نسبتی با دوقطبیکردن جامعه که رهبری معظم انقلاب به درســتی همگان را از آن پرهیز دادند، ندارد. از طرفی،باید کاملا توجه و اهتمام کافی به حقوق اقلیت داشت. دیگر آنکه وقتی ما از قانون اساسی سخن میگوییم، نباید حقوق دیگر قوا بهویژه قوه مقننه، در تشکیل کابینه مغفول بماند. باید به گونهای عمل کرد تا بر اســاس قاعده عقلانی و حقوقی، تناســب مســئولیت و اختیار شرایط برای استفاده از مشــارکت قانونی هریک از اجزای سیاسی و اداری نظام تسهیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.