۴۶۰ کنشگر اجتماعی خواستار لغو طرح کارورزی شدند

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

بیــش از 4۶0 نفــر از کنشــگران حوزههای مختلــف اجتماعی در بیانیهای خواســتار لغو طرح «کارورزی» شــدند. دولت یازدهم در روزهای پایانی کار خــود به منظور کاهــش نرخ بــیکاری و ایجاد اشتغال «برنامه اشــتغال فراگیر» را به اجرا گذاشته است که در آن قرار است فارغالتحصیلان دانشگاهی بهعنوان کارورز بــدون تعهد کارفرما به اســتخدام، مشــغول کار در بنگاههــا و شــرکتهای تولیــدی و خدماتی شــوند. این طرح از همان ابتدا مورد انتقاد جامعه دانشــگاهی، کارگری و مدنی قرار گرفت. در آخرین رویــداد مرتبط به اعتراضات گســترده به این طرح، بیش از 4۶0 نفر از کنشگران حوزههای مختلف اجتماعی ازجمله یوسف علی اباذری، محمد مالجو، فریبرز رئیسدانا، مراد فرهادپور، پرویز صداقت، فریدا آفــاری و ناصر زرافشــان در بیانیهای خواســتار لغو فوری و صریح طرح «کارورزی» و طرحهای مشــابه آن نظیر «مهارتآموزی در محیط کار» شــدهاند و از آحاد جامعه درخواســت کردند، نســبت به تصویب و اجراشــدن چنیــن طرحهایی تحت عنوان شــعار «خارجکردن جامعه از بحران» اعتراض کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.