تأيید قرارداد توسعه فاز ۱۱ در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

Shargh - - اقتصاد -

قرارداد توســعه بخش فراســاحل فــاز ۱۱ پارس جنوبــی که اخیــرا بین شــرکت ملی نفــت ایران و کنسرســیومی به رهبری توتال فرانســه امضا شد، در جلســه دیروز هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی مورد تأیید قرار گرفت.بــه گــزارش وزارت نفت، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســلامی با اعلام این خبر افزود: پس از چند جلسه بحث و بررســی روی مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱، این قرارداد در جلسه دیروز )دوشنبه، ۹ مردادماه( به تأیید رســید.قرارداد طرح توســعه فــاز ۱۱ پارس جنوبی میان شــرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین )سیانپیسی( و شــرکت پتروپارس ۱2 تیرماه امســال امضا شــد. این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب )برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب( گاز غنی ترش از منابع بخش فراســاحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.