تكانه بورس با فلزات اساسي

Shargh - - اقتصاد -

علي آهو، کارشناس بازار ســرمایه شرکت سبدگردان کاریزما:

در پی تداوم افزایش قیمتها در بازار فلزات، بازار ســهام نیز از این امر مســتثنا نبوده و شاهد رشد سهام فلزات اساسی است تا جایی که شاخص کل را همچنان مثبت و رو به بالا نگاه داشــته اســت. دیروز شــاخص کل 40.2واحد رشــد کرد و بــه رقم 81هزار و 533.5واحد رســید. روز گذشــته؛ شــاخص کل با دادوســتد 949میلیون انواع ســهم و اوراق بهادار به ارزش سه هزار و 150میلیارد ریال، رشد 42.13واحدی را تجربــه کرد و به رقــم 81هــزار و 533.5واحدی رســید. شــاخص قیمت نیز با افزایش 13.61واحدی عدد 26هزار و 433.9واحد و شــاخص آزاد شــناور با افزایش 154.27واحــدی عدد 89هزار و 895واحد را به ثبت رساندند. فرابورس نیز تجربه رشد 8.8واحدی شــاخص را داشت که به رقم 929.1واحد بالغ شد.در بورس تهران بیش از 781میلیون ســهم و حق تقدم بــه ارزش هــزار و 690میلیارد ریال دادوســتد شــد. سهامداران بیشــترین بازدید را از «پرداخت» داشتند و بیشــترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را باز هم «فولاد» بــر جای گذاشــت. «تاپیکو» نیز بیشــترین تأثیر منفی بر شــاخص کل را به ثبــت رســاند.دیروز «خموتور» با 5درصد، «قشــرین» بــا 4.98درصــد و «حپترو» با 4.96درصد بیشــترین افزایش قیمت بورس تهران را داشتند. از سوی دیگر «ثاخت» با 6.09درصد بیشترین کاهــش قیمت بازار را تجربه کرد. بیشــترین تقاضای خرید را «کترام» و بیشترین صف فروش را «سصفها» داشــتند.در بازار فرابورس نیز سهامداران 168میلیون انواع سهم و اوراق بهادار به ارزش هزار و 460میلیارد ریــال جابهجا کردند که 954هــزار ورقه آن به ارزش 949میلیارد ریــال به بازار بدهی اختصاص داشــت. بیشترین افزایش شــاخص فرابورس در پی معاملات «مارون» اتفاق افتاد و «شلیا» پربینندهترین سهم بازار بود.در این بازار بیشــترین افزایــش قیمت را «ارفع» و بیشــترین کاهش قیمت را «بالاس» رقم زد. «شــلیا» نیز بیشــترین تقاضای خرید را داشت.در این معاملات «پارســیان» 242میلیون ســهم به ارزش 221میلیارد ریال به صورت عمده عرضه کرد که بیشــترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. «شاراک» نیز با عرضه 80میلیون ســهم بــه ارزش 161میلیارد ریال جایگاه دوم بیشــترین حجــم و ارزش معاملات را داشت.روز گذشــته مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکــزی اوراق بهادار و تســویه وجوه از گذر انتشــار صکوک از مرز 120هزار میلیارد ریال در بازار ســرمایه خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری، شرکت سایپا سه هزار و 500میلیارد ریال و شــرکت بازرگانی سایپایدک 850میلیارد ریال اوراق اجاره در بازار منتشــر کردهاند تا رقم کل انتشــار صکوک در بازار سرمایه به بیش از 120هزار میلیارد ریال برســد.گفتنی است شرکتهای ســیمان شــرق، جوپار، رایتل، ماهان، فــولاد مبارکه اصفهان، بانک مســکن، لوتوس پارســیان، شــرکت مادرتخصصی بازرگانی، سایپا و بناگستر کرانه، سازمان برنامــه و بودجــه و وزارتخانههای امــور اقتصادی و دارایــی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم در سال 95 انواع صکوک را در بازار سرمایه منتشر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.