دوری وزارت آب و نیرو از تدبیر

Shargh - - اقتصاد - محسن محمودزاده . کارشناسارشد حوزه آب و نيرو

با اســتقرار دولت نهم، وزارتخانه تخصصی نیرو شــاهد کوچ گروهی نیروهــای غیرمتخصص به این وزارتخانــه و تصدی مشــاغل کلیدی و حســاس، از ســطح وزارت و معاونتها تا سطوح مدیران ارشد و میانی صرفا با هدف دسترســی به امکانات رفاهی و معیشتی بود. برنامههای مدون و پروژههای مطالعه و تعریفشــده کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت کنار گذاشته شــدند و اجرای پروژههایی بدون توجیه فنی و اقتصادی در قالب مصوبات ســفرهای اســتانی در دســتور کار قرار گرفتند. نیروهای زبده و متخصصی که در دوره ســازندگی و اصلاحات تجاربی ارزشــمند کســب کردند، در دهه سوم و پایانی خدمت در دولت بایــد ثمره این تجارب و تخصص را همزمان با اجرای پروژههای بزرگ به نیروهای جوانتر منتقل میکردند که با توجه به فراهمنشدن فضای لازم این فرصت را نیافتند و با رســیدن به سن بازنشستگی در دولتهای نهم، دهــم و یازدهم از این وزارتخانه خارج شــدند. اظهارنظرهایی همچون توقف سدسازی، خرید آب از کشورهای همجوار و اســتحصال آب از اعماق زمین در شــرایطی که ســالانه میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشاورزی هدر میرود، نشانههایی نگرانکننده از فضای علمــی و تخصصی حاکم بــر این روزهای وزارتخانه اســت. در سالهای وفور درآمدهای نفتی، اجــرای طرحهای توســعهای تولید برق با ســرعت لازم پیــش نرفت و بــا وجود کاهش رشــد مصرف برق در بخــش صنعت به دلیل رکود در تولید، میزان مصرف از تولید پیشــی گرفــت. بهرهبرداری بیوقفه از تأسیســاتی که با هزینه بسیار بالا در سالیان گذشته ایجاد شــده بودند، به دلیل عدم رسیدگی اصولی در شــرایط نامناســبی قرار دارد. به تغییر سبک زندگی و الگــوی مصرف انــرژی خانوار توجه کافی نشــد و طرحهــای جامع مصــرف بهینه انرژی کــه ناظر بر بهــرهوری و کاهش مصرف از مرحله تولید و واردات لوازم خانگــی و صنعتی بــود و همچنین طرحهای کاهــش اتلاف انرژی در شــبکه توزیع مــورد اهتمام جدی قرار نگرفت. احداث تأسیســات مدیریت جامع منابــع آب از قبیل ســدهای بزرگ در حــوزه آبهای مرزی و ایجاد شبکههای آبیاری به کندی پیش رفت. در انفعــال کامل بخش آب وزارتخانه و پافشــاری بر اجرای طرحهای ناکارآمد حفاظت آبهای زیرزمینی همچون طرح تعادلبخشــی منابع آب، کشــاورزی نامعقول، منابع آب زیرزمینی کشــور را به یغما برده و ســرزمین را در مســیر غیرقابلسکونتشــدن قرار داده اســت. پروژههای پراهمیــت بازچرخانی آب و استفاده از آبهای خاکستری شامل ایجاد شبکههای جمعآوری و تصفیهخانههای فاضلاب با هدف تأمین آب صنایع پرمصرف، بهویژه در کلانشهرها از سرعت لازم برخــوردار نیســت. در این شــرایط راهحلهای ارائهشــده از ســوی وزارتخانه حداکثر فشار بر مردم با افزایش تعرفههای آب و برق و تبلیغات ســطحی رســانهای بوده اســت. متأســفانه در دولت یازدهم کماکان وزارتخانه از ســوی منصوبان دولتهای نهم و دهم به همین منوال اداره شــده و در عمل از تدبیر و امیــد و از فرصتهای بزرگ پســابرجام برای جذب سرمایهگذاری و فناوریهای روز بهره لازم برده نشده است. در دولت دوازدهم وزیر جدید نیرو با آواربرداری از مشکلات موجود و با تجدید ساختار و قوا، وزارتخانه تخصصی، کارآمد، چابک و هوشــمند «آب و نیرو» را بنیان خواهد نهاد و برای مشکلات و چالشها پیش از بروز و ظهور چاره و تدبیر خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.