معاونت اقتصادي ايجاد كنید

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

قدیميترین انجمن اقتصــادي ایران هم نســبت به چینش کابینه واکنش نشان داد. انجمن اقتصاددانان ایران که در ســال 53 بنیان آن از سوي منوچهر فرهنگ گذاشته شد، در تازهترین بیانیه خود خطاب به حســن روحاني، پیشــنهاد ایجاد معاونت اقتصــادي را به ریاســتجمهوري مطــرح کرده و نوشته: «همانطور که مسبوق هستید، دستگاههای متعــددی در امــور و تصمیمات اقتصادی کشــور دخالــت دارند که بــه همین دلیــل در برخی موارد تصمیمــات و اقدامات آنها با ســایر دســتگاههای مرتبط و سیاســتهای کلی کشور دارای هماهنگی لازم نیســت که این امر مشــکلاتی را برای کشــور و دولــت ایجاد میکند».در ادامه ایــن بیانیه آمده: «با توجه به اهمیت امور اقتصادی در اداره امور کشــور و مشــکلات و معضلات ایجاد هماهنگی در امور و تصمیمگیریهای دســتگاههای مختلف اقتصادی، انجمــن اقتصاددانــان ایــران پیشــنهاد ميکند که معاونت جدیــدی در نهاد ریاســتجمهوری تحت عنوان معاونت اقتصادی ایجاد شود تا بتواند عهدهدار ایجاد هماهنگی دســتگاههای مختلــف اقتصادی کشــور شــود».در ادامه این بیانیه به این نکته اشاره میشــود که: «این معاونت میتواند علاوه بر ایجاد هماهنگی در بین دســتگاهها و تصمیمات اقتصادی و تمرکز مشاورین اقتصادی ریاستجمهوری، نقش اتــاق فکر دولــت در زمینه امــور اقتصــادی را نیز عهدهدار شــود».همچنین این انجمن براي همکاري دربــاره تدوین شــرح وظایــف، نمودار ســازمانی و روش کاری ایــن معاونــت، اعــلام آمادگــي کرده اســت.این بیانیه به امضاي هیئــت اجرائی انجمن اقتصاددانان ایران رسیده است. در هیئت اجرائي این انجمن، حمید دیهیم، رئیــس و عضو هیئت علمي دانشکده اقتصاد دانشــگاه تهران، لطفعلی بخشی، نایبرئیس و عضو هیئت علمي دانشــکده اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایي، علي محمودي دیزجي، دبیر و عضو هیئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مسعود زاهدي اول، خزانهدار و فعال بخش خصوصي، ابوطالب مهنــدس، عضو و عضو هیئت علمــي دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهــران، وحید شقاقيشــهري، عضو و عضو هیئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي، رضا امینفر، عضو و فعال بخــش خصوصــي و محمدباقر صــدري، بازرس و فعال بخش خصوصي حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.