پیشنهادهای جذاب آخوندی به آلمان

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم:

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم پیشــنهادی از طــرف آلمانها بــرای برقیکردن راهآهن تهران- تبریز دریافت کنیم که بدونشــک وضعیــت ریلی را در مســیر اروپا بهتــر میکند. عباس آخونــدی، وزیر راه و شهرســازی و هیئت همراه در جریان ســفر به کشور آلمان در نشست کارگروه مشترک ریلی و کارگروه مشترک دریایی و بندری با ابراز خوشــحالی از روند رو به گســترش همکاریهای بیــن دو کشــور و همچنین افتتاح کارگروههای مشــترک ریلــی و دریایی و بندری در این حوزه به شــرح روند اجــرای پروژهها، بهویژه اختصاص ‪Fast Trackt Credit‬ (حدود سهمیلیارد دلار( ازســوي آلمــان پرداخــت و همچنیــن توضیحاتی در مورد روند مذاکرات، انعقاد قرارداد و اجرای آنها برای برخی از پروژهها در حوزههای نوسازی ناوگان هوایی، زیرســاخت ریل، نوسازی نــاوگان ریلــی، سیســتمهای ســیگنالینگ ریلی، سیســتمهای مدیریت شــبکه ریلي و مذاکرات در این زمینه با برخی از شــرکتهای آلمانی، امضای یادداشت تفاهم همکاری برای راهآهن قم-اراک با ایتالیاییها، انعقاد قــرارداد و تأمین مالی پروژه برقیکردن قطار تهران- مشــهد به نشست ارائه کرد.عضو کابینــه دولت تدبیر و امید در ادامه این نشســت به مســائلی از قبیل مذاکرات برای قطار سریعالســیر با زیمنس، اجرائيشــدن بخشــی از قرارداد خرید شــش هزار واگن بــاری با روسها، تطبیق کامــل قطار حومــهای تهران بــا نظرات زیستمحیطی و... اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.