آینه دیروز

Shargh - - سیاست -

نجار، وزيــر دفاع: توان نظامي اســرائيل همان جنگ 33روزه است

علــی لاريجانــي در ديدار احمــد چلبي رئيس حــزب كنگــره ملي عراق: ايران تســليم فشــارها نخواهد شد

آيــتالله هاشميرفســنجاني: واكنش ايران به حمله احتمالي اســرائيل هم نظامي و هم سياسي خواهد بود

وزير ارشاد: مدعيالعموم نبايد در مقابل نقض مصالح و امنيت ملي ساكت باشد

منوچهــر متكي، وزيــر خارجه: بســته 1+5 با نگاهي سازنده در دست بررسي است

جانشــين فرمانده كل ســپاه پاســداران انقلاب اسلامي: ســپاه پاسداران بايد هميشه آماده مقابله با دشمن باشد

مصطفی پورمحمــدي: تفكر اصولگرايي حرف جديد جامعه است

واكنــش وزراي امنيتي- نظامــي درباره طرح ربودن احمدينژاد؛ تأييد ميكنيم

هشدار مقامات ارشد ايران به اسرائيل؛ واكنش تهران به حمله احتمالي تلآويو، نظامي و سياسي خواهد بود

فرمانــده كميتــه مفقودين ســتاد كل نيروهاي مســلح خبر داد: حفر300 هزار قبر براي متجاوزان به ايران

دادستان كل كشور: ليست افراد ممنوعالخروج ارائه نشده است

دبيركل ســازمان همكاري شــانگهاي: الحاق ايران به سازمان همكاري شانگهاي بايد با موافقت تمامي اعضاي اين سازمان صورت گيرد

عليخانــي، عضو فراكســيون اقليــت مجلس: دستهاي مرموز هتاكي عليه حريم مرجعيت

غنيميفــرد، مدير امور بينالملل شــركت ملي نفت ايران: تصميم كنگــره آمريكا تأثيري بر تأمين بنزين وارداتي ايران ندارد

متكي، وزيــر خارجــه: رژيم صهيونيســتي در شرايط ورود به ماجراجويي نيست

شيخ عطار، قائممقام وزير خارجه: بررسي بسته پيشنهادي گروه ‪+5 1‬در انتهاي كار است

علوي، قائممقام وزير تعاون در امور اســتانها خبــر داد: آغاز ســاخت بيــش از 1۴0 هــزار واحد مسكن مهر

لبنــان در جشــن آزادي ســمير قنطــار؛ وعده سيدحسن نصرالله تحقق يافت

كامــران دانشــجو، اســتاندار تهران خبــر داد: اجرائيشــدن ۹0 درصد از پروژههاي سفر استاني تهران

نخســتوزير كنيــا در ديــدار بــا احمدينژاد: ميخواهيم با كمك ايران پيشرفت كنيم

احمد پوردســتان، فرمانده نيروي زميني ارتش: ميليونها هكتار اراضي از آلودگي به مين، پاكسازي شده است.

آيتالله هاشمیرفســنجانی به روسها هشدار داد: روسيها تعهدات خود را بهموقع انجام دهند؛ اگر در اين موضوع كوتاهي كنند ايران رأســا اين كار را انجام خواهد داد

علي عزتي، نماينده دهلران: در مورد مصوبات استاني به رئيسجمهور آمار غيرواقعي ميدهند

بهــروزي، دبيــركل جامعه زينــب: موضعگيري رسانهها عليه دولت غيرمنصفانه نيست

بهمني، رئيس كل بانك مركزي: تزريق بيحساب دلار توسط آمريكا موجب تورم خواهد شد

غلامحســين نوذري، وزير نفت: ايران تا 100 سال نفت و تا 170 سال گاز دارد

عبدالقديرخان دانشــمند هســتهاي پاكســتان: آژانس اتمي يك ســازمان آمريكايي ـ صهيونيســتي است

احمدينژاد در ديدار وزير اقتصاد پاكستان: ايران در اجراي خط لوله صلح جدي است

اســحاق جهانگيري وزير اسبق صنايع و معادن: عملكــرد اقتصادي دولت براســاس شــاخصهاي برنامه چهارم نگرانكننده است

وزير اقتصاد خبر داد: طرح كاهش ارزش دلار در بازار داخلي در دستور كار دولت

احمدینژاد: دشــمنان نمیتوانند خدشــهای به روابط ايران و پاكستان وارد كنند

نــوذری، وزير نفــت: تحريم بنزيــن راه به جايی نمیبرد ما میتوانيم بــا عملياتیكردن طرح تأمين ۴۸ساعته بنزين موردنياز كشور تأمين كنيم

رئيــس مجلــس: در برخــورد بــا آســيبهای اجتماعی تقليد كارساز نيست

مصطفی نجار، وزير دفاع: كشــور در اوج آمادگی است

صمصامی، سرپرســت وزارت اقتصاد خبر داد: دولت كاهش ارزش دلار را بررسی میكند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.